RENGINIŲ APTARNAVIMO IR ŪKIO SKYRIAUS RENGINIŲ IR VEIKLOS APTARNAVIMO KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

 1. Marijampolės kultūros centro (toliau – Centras) Renginių aptarnavimo ir ūkio skyriaus

(toliau – Skyrius) renginių ir veiklos aptarnavimo koordinatoriaus pareigybė priskiriama specialistų grupei.

 1. Pareigybes lygis – B, pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių –

333202.

II  SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis renginių ir veiklos aptarnavimo koordinatoriaus pareigas, turi

atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2.  turi žinoti ir išmanyti:

3.2.1. kultūrinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės

aktus;

3.2.2. naudojamos technikos technines charakteristikas, eksploatacijos ir remonto

instrukcijas, saugaus darbo su įrankiais taisykles;

3.2.3. darbo organizavimo pagrindus;

3.2.4. raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir

žodžiu;

3.2.5. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.

3.3. turi gebėti:

3.3.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

3.3.2. naudotis priešgaisrinėmis priemonėmis, apsauginės signalizacijos valdymo įtaisais;

3.3.3. atlikti smulkius remonto darbus;

3.3.4. betarpiškai bendrauti su interesantais, Centro bendruomene, lankytojais;

3.3.5. bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais;

3.3.6. dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam,

pareigingam.

3.3.7. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu.

3.4. privalo vadovautis:

3.4.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos,

gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.4.2. Marijampolės kultūros centro nuostatais;

3.4.3. Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais;

3.4.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4.5. kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.);

3.4.6. šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja darbą pavaldiems Centro Skyriaus darbuotojams, koordinuoja jų veiklą;

4.2. aprūpina Centro Skyriaus darbuotojus techninėmis darbo priemonėmis;

4.3. prižiūri Centro šilumos, vėdinimo ir nuotekų ūkį;

4.4. vykdo Centro direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pavedimus susijusius su

darbuotojų sauga ir sveikata, civiline sauga bei gaisrine sauga;

 • planuoja Centro Skyriaus ūkinių prekių, medžiagų, detalių ir kitų prekių išlaidas,

teikia sąmatas ir nurašymo aktus;

 • taupiai ir pagal paskirtį naudoja darbo priemones, naudoja jas pagal paskirtį,

informuoja Centro direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams apie jų poreikį, jo nurodymu organizuoja prekių įsigijimą;

 • kontroliuoja ūkinių prekių, medžiagų, detalių ir kitų prekių, perduotų naudojimui,

nurašymo aktų sudarymą bei pateikimą materialinių vertybių nurašymo komisijai;

 • suderinus su Centro direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams, organizuoja patalpų

remonto darbus, prižiūri statybos/remonto darbų kokybę ir eigą;

 • užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą įstatymų nustatytais atvejais;
 • organizuoja ir vykdo tinkamą renginių aptarnavimą, prisideda prie Centro erdvių

paruošimo renginiams, koordinuoja aptarnaujančio personalo darbą;

 • teikia Centro direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams siūlymus dėl Skyriaus darbo

organizavimo, dėl Centro gaisrinės saugos būklės gerinimo, darbuotojų saugos ir sveikatos būklės gerinimo, dėl lėšų poreikio remonto, darbams;

 • žino Centro vidaus darbo ir poilsio tvarką, pastato išdėstymą, visus įėjimus ir

išėjimus, materialinių vertybių išdėstymo tvarką, signalizacijos veikimo principus ir tvarką, kodus, atitinkamų įstaigų telefonų numerius;

4.12. dalyvauja bendruose Centro vykdomuose projektuose ir renginiuose bei jų

pasiruošime, koordinuoja eigą renginio aptarnaujančiam personalui;

4.13. parengia su darbo funkcijomis susijusias ataskaitas, aktus ir kitus dokumentus;

4.14. analizuoja Skyriaus veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centro direktoriaus

pavaduotojui ūkio reikalams išvadas ir siūlymus Skyriaus veiklos gerinimo klausimais;

 • inicijuoja, rengia, atnaujina Centro Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
 • dalyvauja kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose, mokymuose, atitinkančiuose

atliekamos veiklos pobūdį;

 • laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia tretiesiems asmenims (išskyrus

įstatymų nustatytus atvejus) jokios dalykinės, profesinės ar kitokios informacijos, kuri tapo žinoma einant pareigas;

 • vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus, Centro direktoriaus pavaduotojo ūkio

reikalams  įpareigojimus, nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.