1. Bendros žinios apie kultūros įstaigą

Marijampolės kultūros centras įkurtas 1991 metais.
2006 m. spalio 6 d. Marijampolės Tarybos sprendimu Nr. 1-883 kultūros centrui suteikta aukščiausia kategorija.
2006 m. Marijampolės kultūros centras pripažintas Geriausiu respublikos aukščiausiosios kategorijos kultūros centru.


Kultūros centro tikslai ir uždaviniai:  
* puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną;
* kurti menines programas;
* plėtoti švietėjišką (edukacinę, pramoginę) veiklą;
* tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius;
* remti profesionalaus meno sklaidą.

Kultūros centro veiklos sritys ir funkcijos:
* sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai;
* populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius;
* laiduoja etninės kultūros prieinamumą;
* organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
* rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų pasirengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose,
regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
* organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
* organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus;
* rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
* kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
* organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius;
* tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius.