SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; išmanyti kultūrinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; gebėti savarankiškai maketuoti renginių plakatus, kvietimus, bukletus; gebėti tirti ir analizuoti kultūros aplinkos poreikius, numatyti kultūrinės veiklos ir raidos perspektyvas bei inovacijas; mokėti taikyti praktikoje dokumentų rengimo reikalavimus; turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių.

FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:organizuoja Kultūros centro (toliau – Centras) veiklos vizualinį-meninį apipavidalinimą; įgyvendina įvairių leidinių, bukletų, lankstinukų, plakatų, kvietimų ir kitų spaudos priemonių dizaino kūrimą ir maketavimą; kuria logotipus; generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja kūrybiniame procese; prisideda prie Centro renginių, edukacinių programų inicijavimo, rengimo ir įgyvendinimo; kuria bei išpildo reklaminių maketų vizualizaciją; rūpinasi skaitmeninio stendo informacijos atnaujinimu; inicijuoja Centro įvaizdžio gerinimo programas; kelia kvalifikaciją; laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų; bendradarbiauja ir palaiko ryšius su kitomis institucijomis; rengia metinę darbo ataskaitą, metinį darbo planą ir poreikių planą; dalyvauja Centro komisijose; funkcijas atlieka savarankiškai, galutinį rezultatą kontroliuojant direktoriaus pavaduotojai kultūrai ir bendriesiems reikalams;vykdo kitas kultūros centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kultūrai ir bendriesiems reikalams pavestas funkcijas, susijusias su nenuolatinio pobūdžio pavedimais, kad būtų pasiekti Centro tikslai ir uždaviniai.