GARSO INŽINIERIAUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.Turėti praktinių įgūdžių ir gebėti dirbti su garso valdymo technika. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu iržodžiu.Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, ) įgūdžius.Žinoti darbų saugos, elektrosaugos bei priešgaisrinio saugumo taisykles.Žinoti garso technikos techninius parametrus, prietaisų laidų ir kabelių jungimo būdus beikūrybiško aparatūros pritaikymo įvairiose patalpose bei lauke galimybes.Gebėti savarankiškai organizuoti darbą, pritaikyti teorines žinias praktikoje ir jas nepaliaujamai atnaujinti ir papildyti.Mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų.Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti nacionalinėje bei tarptautinėje kultūros aplinkoje, išmanyti Lietuvos ir ES kultūros politiką. Gebėti bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.Gebėti betarpiškai bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo atstovais. Gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam, tvarkingam, drausmingam, kultūringam. Laikytis etikos principų ir taisyklių.

FUNKCIJOS

Inžinieriaus pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, švietimo, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais garso technikos organizavimo klausimais; įgarsina Centro vidinius viešuosius renginius (festivaliai, koncertai, spektakliai, valstybiniųšvenčių minėjimai, atmintinų dienų paminėjimai ir kiti renginiai); užtikrina Centro stacionarios ir kilnojamos įgarsinimo aparatūros veikimą: sistemingai ją tikrina, rūpinasi aparatūros remontu, pagal galimybę ją remontuoja; užtikrina saugią garso aparatūros prietaisų eksploataciją; paruošia kilnojamą aparatūrą, kai renginiai vyksta lauke ar kitose patalpose, kuriose nėra stacionarios aparatūros; rūpinasi garso įrašais Centro renginiams: pagal renginio organizatoriaus nurodymus sudaro muzikos planą, leidžia muziką renginiuose, dalyvauja generalinėse repeticijose; naudojasi įvairių autorių kūriniais, nepažeidžiant autorinių ir gretutinių teisės normų; konsultuoja Centro darbuotojus renginių įgarsinimo klausimais; atvykusių atlikėjų, kolektyvų garso operatoriams suteikia visą garso sistemos pajungimui irvaldymui reikalingą informaciją; saugo jam patikėtą įgarsinimo aparatūrą;dalyvauja specialiose Centro komisijose; laikosi darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų; vykdo viešųjų pirkimų procedūras, pagal viešųjų pirkimų direktoriaus įsakymu (-ais)patvirtintą tvarką; vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kultūrai irbendriesiems reikalams, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.