RENGINIŲ APTARNAVIMO IR ŪKIO SKYRIAUS GARSO INŽINIERIAUSPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Marijampolės kultūros centro (toliau – Centras) Renginių aptarnavimo ir ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) garso inžinieriaus pareigybė priskiriama specialistų grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 352109.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis garso inžinieriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų darbo patirtį garso technikos valdymo srityje;

3.3. turi žinoti ir išmanyti:

3.3.1. garso inžinieriaus darbo specifiką, renginių organizavimo tvarką;

3.3.2. garso technikos techninius parametrus, prietaisų laidų ir kabelių jungimo būdus bei kūrybiško aparatūros pritaikymo įvairiose patalpose bei lauke galimybes;

3.3.3. darbo organizavimo pagrindus;

3.3.4. darbo tvarkos taisykles;

3.3.5. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;

3.3.6. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

3.4. turi gebėti:

3.3.1. bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais;

3.3.2. savarankiškai organizuoti darbinę veiklą, kruopščiai, tvarkingai ir sąžiningai atlikti savo tiesiogines pareigas;

3.3.3. būti sumaniam, sąžiningam, tvarkingam, drausmingam, kultūringam, komunikabiliam;

3.3.4. sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis žodžiu;

3.3.5. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;

3.3.6. dirbti komandoje.

3.4. privalo vadovautis:

3.4.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos, gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.4.2. Marijampolės kultūros centro nuostatais;

3.4.3. Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais;

3.4.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4.5. kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.);

3.4.6. šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, švietimo, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais garso technikos organizavimo klausimais;

4.2. analizuoja Centro kultūrinės veiklos techninį aptarnavimą, apibendrina medžiagą, teikia  Centro Skyriaus renginių ir veiklos aptarnavimo koordinatoriui išvadas ir siūlymus Centro kultūrinės veiklos techninio aptarnavimo gerinimo klausimais;

4.3. įgarsina Centro ir Kaimiškų vietovių skyriaus viešuosius renginius (festivaliai, koncertai, spektakliai, valstybinių švenčių minėjimai, atmintinų dienų paminėjimai ir kiti renginiai);

4.4. užtikrina Centro stacionarios ir kilnojamos įgarsinimo aparatūros veikimą: sistemingai ją tikrina, rūpinasi aparatūros remontu, pagal galimybę ją remontuoja;

4.5. užtikrina saugią garso aparatūros prietaisų eksploataciją;

4.6. paruošia kilnojamą aparatūrą, kai renginiai vyksta lauke ar kitose patalpose, kuriose nėra stacionarios aparatūros;

4.7. rūpinasi garso įrašais Centro renginiams: pagal renginio organizatoriaus nurodymus sudaro muzikos planą, leidžia muziką renginiuose, dalyvauja generalinėse repeticijose;

4.8. naudojasi įvairių autorių kūriniais, nepažeidžiant autorinių ir gretutinių teisės normų;

4.9. konsultuoja Centro darbuotojus renginių įgarsinimo klausimais;

4.10. atvykusių atlikėjų, kolektyvų garso operatoriams suteikia visą garso sistemos pajungimui ir valdymui reikalingą informaciją;

4.11. saugo jam patikėtą įgarsinimo aparatūrą;

4.12. laikosi darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;

4.13. informuoja Centro Skyriaus renginių ir veiklos aptarnavimo koordinatorių apie stacionarios ar kilnojamos garso įrangos gedimus;

4.14. dalyvauja kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose, mokymuose, atitinkančiuose

atliekamos veiklos pobūdį;

4.15. laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia tretiesiems asmenims (išskyrus

įstatymų nustatytus atvejus) jokios dalykinės, profesinės ar kitokios informacijos, kuri tapo žinoma einant pareigas;

4.16. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus,  Centro Skyriaus renginių ir veiklos aptarnavimo koordinatoriaus  įpareigojimus, nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.