PATVIRTINTA

Marijampolės kultūros centro direktoriaus

2020 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-27

Marijampolės kultūros centro nuomos konkursas kavos automatams, šaltųjų gėrimų ir užkandžių automatams pastatyti

MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO  VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PLOTŲ DALIES  KAVOS AUTOMATAMS, ŠALTŲJŲ GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIŲ AUTOMATAMS PASTATYTI

konkursas vyks 2020 m. spalio 28 d. 13 val. Vilkaviškio g. 2, Marijampolė

Patalpų apžiūra galima nuo 2020 m. spalio 19 d. iki 2020 m. spalio 27 d. darbo dienomis 11-17 val. (patalpų apžiūros konkretus laikas iš anksto derinamas su paskirtu atsakingu asmeniu: Saulius Lisauskas, tel. 864634143 el. p. saulius.lisauskas@marijampoleskc.lt).

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis Vilkaviškio g. 2, Marijampolė. Telefonas pasiteirauti – (8 646) 34143.

Konkurso dalyviai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas turto (patalpų) adresas ir nuoroda: „MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRUI  VIEŠAJAM NUOMOS KONKURSUI DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PLOTŲ DALIES  KAVOS AUTOMATAMS, ŠALTŲJŲ GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIŲ AUTOMATAMS PASTATYTI“.

Visi negyvenamųjų patalpų plotai yra Marijampolės kultūros centro patikėjimo teise valdomo pastato ir išnuomojami 3 metų terminui, bet ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto viešo pardavimo aukciono.

Visi lentelės 1.1 punkte išvardyti patalpų plotai kavos aparatams pastatyti išnuomojami vienam nuomininkui vienu adresu.

Voke (užpildytoje paraiškoje) turi būti nurodyta:

 1. Siūloma konkreti 1 kv.  m. nuomos kaina per mėnesį eurais.
 2. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas sąskaitos numeris ir kodas).
 3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
 4. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
 5. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti pavyzdinę Marijampolės savivaldybės turto nuomos sutartį (forma patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-47 „Dėl Marijampolės savivaldybės turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
 6. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.

Kitos konkurso sąlygos:

 • Konkurso dalyvis turi turėti galiojantį teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kuris leidžia laikyti ir sandėliuoti prekes, verstis ūkine komercine veikla, kurioje nurodyta veikla – mažmeninė prekyba gėrimais ir fasuotais negreitai gendančiais maisto produktais iš pardavimo automatų (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 • Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).
 • Konkurso dalyvis privalo būti įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas) (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
 1.  Nuomininkas privalo pateikti aparatų techninių pasų kopijas ir pagrįstai apskaičiuotą aparatų elektros energijos suvartojimą per mėnesį (kWh), kurio pagrindu Marijampolės kultūros centras išrašys sąskaitą faktūrą už elektros suvartojimą.
 1. Nuomininkas privalo savo lėšomis vykdyti visišką kavos ir užkandžių aparatų priežiūrą, tinkamai juos eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus;
 2. Aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų;
 1. Marijampolės kultūros centras suteiks teisę nuomininkui naudotis elektros energija.
 1. Nuomininkas turi atsakyti už kavos ir užkandžių kokybę, užtikrinti jų atitiktį higienos normoms; 

Nuomininkas turi užtikrinti, kad:

vieta aplink aparatus būtų švari, tvarkinga, nuolat valoma, šalia aparatų stovėtų šiukšliadėžė;

galimas cukraus kiekio pasirinkimas – daugiau, mažiau, be cukraus;

užkandžių aparatuose būtų įvairus užkandžių ir šaltų gėrimų asortimentas, kurie atitiktų sveikos mitybos rekomendacijas;

aparatai klientams duotų grąžą.

Vokai su pasiūlymais priimami iki 2020 m. spalio 27 d. 17 val., vokai plėšiami ir vertinami pasiūlymai 2020 m. spalio 28 d. 13 val. Vilkaviškio g. 2, Marijampolė.

PASTABA:

Konkurso dalyviai pateikia banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis Marijampolės kultūros centro (įmonės kodas 190496013) atsiskaitomąją sąskaitą LT78 044 0600 0206 1981 AB SEB banke (banko kodas 70400) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.

Konkurso dalyviai (išskyrus įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus) privalo su savimi turėti įgaliojimą atstovauti konkurse.Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Dokumentai:

Marijampolės kultūros centro konkurso organizavimo sąlygos

Paraiškos forma

Turto nuomos pavyzdinė sutartis