SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, Internet Explorer). Mokėti naudotis kasos aparatu ir bankų kortelių skaitytuvu. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą. Žinoti piniginių ženklų patikrinimo būdus, piniginių lėšų gabenimo bei saugojimo tvarką. Žinoti buhalterijos dokumentų įforminimo tvarką bei reikalavimus. Žinoti profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus, būti komunikabilus, iniciatyvus, kūrybingas, pareigingas.

FUNKCIJOS

kultūringai aptarnauja klientus, suteikia jiems išsamią informaciją apie renginius, įvairiose situacijose elgiasi objektyviai;darbo metu suteikia klientams išsamią informaciją apie renginius telefonu ir/ar el. paštu ;užtikrina kasos patalpų saugumą; atlieka piniginių lėšų priėmimo, išdavimo, apskaitos ir apsaugos operacijas; užtikrina, kad piniginės lėšos būtų priimamos ar išduodamos tik tinkamai įforminus tokias operacijas; įneša ir išima pinigines lėšas iš Centro sąskaitos banke; pajamų ir išlaidų dokumentų pagrindu veda kasos knygą, apskaičiuoja kasos likutį, tikrina faktišką pinigų sumos atitikimą su kasos knygoje nurodytais likučiais, parengia administruojamos paskyros banko sąskaitos ataskaitą; kontroliuoja pateikiamų piniginių ženklų tikrumą ir pateikiamų įgaliojimų, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų autentiškumą; administruoja kultūros centro paskyrą esančią https://tickets.paysera.com/ laiku ir tinkamai derina ataskaitas su partneriais ar renginių organizatoriais; direktoriaus nustatyta tvarka dalyvauja kasos inventorizacijoje; darbo vietoje užtikrina švarą ir tvarką; laiko paslaptyje komercinę ir tarnybinę informaciją; vykdo kitas Centro direktoriaus, vyriausiojo buhalterio pavestas funkcijas, susijusias su nenuolatinio pobūdžio pavedimais, kad būtų pasiekti Centro tikslai ir uždaviniai. Kelti profesinę kvalifikaciją; teiki informaciją apie Centro veiklą, tik gavus Centro direktoriaus sutikimą; nepriimti iš atsakingų darbuotojų neteisingai ir netvarkingai parengtų ir įformintų dokumentų; į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktais numatytas garantijas; gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį.