FINANSŲ IR BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS PARDAVIMŲ VADYBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Marijampolės kultūros centro (toliau – Centras) Finansų ir buhalterinės apskaitos

skyriaus (toliau – Skyrius) pardavimo vadybininko pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei.

  1. Pareigybes lygis – C, pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 523002.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis pardavimo vadybininko pareigas, turi atitikti šiuos specialius

reikalavimus:

3.1. turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

3.2. turėti ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį elektroninės ir mažmeninės prekybos srityse;

3.3. turi žinoti ir išmanyti:

3.3.1. buhalterijos dokumentų įforminimo tvarką bei reikalavimus;

3.3.2. piniginių ženklų patikrinimo būdus, piniginių lėšų gabenimo bei saugojimo tvarką;

3.3.3. darbo organizavimo pagrindus;

3.3.4. raštvedybos pagrindus;

3.3.5. raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.3.6. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.

3.4. turi gebėti:

3.4.1.savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

3.4.2.dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, etiškam, pareigingam;

3.5. turi mokėti:

3.5.1. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;

3.5.2. naudotis kasos aparatu ir bankų kortelių skaitytuvu.

3.5.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

3.6. privalo vadovautis:

3.6.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos, gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.6.2. Marijampolės kultūros centro nuostatais;

3.6.3. Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais;

3.6.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

3.6.5. kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.);

3.6.6. šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. kultūringai aptarnauja klientus, suteikia jiems išsamią informaciją apie renginius, įvairiose situacijose elgiasi objektyviai;

4.2. darbo metu suteikia klientams išsamią informaciją apie renginius telefonu ir/ar el. paštu;

4.3. užtikrina kasos patalpų saugumą;

4.4. atlieka piniginių lėšų priėmimo, išdavimo, apskaitos ir apsaugos operacijas;

4.5. užtikrina, kad piniginės lėšos būtų priimamos ar išduodamos tik tinkamai įforminus tokias operacijas;

4.6. įneša ir išima pinigines lėšas iš Centro sąskaitos banke;

4.7. pajamų ir išlaidų dokumentų pagrindu veda kasos knygą, apskaičiuoja kasos likutį, tikrina faktišką pinigų sumos atitikimą su kasos knygoje nurodytais likučiais, parengia administruojamos paskyros banko sąskaitos ataskaitą;

4.8. kontroliuoja pateikiamų piniginių ženklų tikrumą ir pateikiamų įgaliojimų, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų autentiškumą;

4.9. administruoja Centro paskyrą esančią https://tickets.paysera.com/ ;

4.10. laiku ir tinkamai derina ataskaitas su partneriais ar renginių organizatoriais;

4.11. Centro direktoriaus nustatyta tvarka dalyvauja kasos inventorizacijoje;

4.12. darbo vietoje užtikrina švarą ir tvarką;

4.13. laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia tretiesiems asmenims (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus) jokios dalykinės, profesinės ar kitokios informacijos, kuri tapo žinoma einant pareigas;

4.14. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus, Centro Skyriaus vyriausiojo buhalterio įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla;