DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, darbų, gaisrinės, civilinės saugos, kitus ūkioveiklą reglamentuojančius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje; mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer); mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: instruktuoja darbuotojus, dirbančius Marijampolės kultūros centro skyriuose (toliau -skyriuose) darbų saugos, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos klausimais;užtikrina, kad skyriuose esanti pranešimo apie gaisrą sistema patikimai veiktų, kad skyrių patalpose būtų reikiamas gesintuvų skaičius; užtikrina, kad skyrių patalpos ir teritorija būtų tinkamai prižiūrima; rūpinasi skyrių patalpų apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų, įrenginių techniniu tvarkingumu. Stebi jų techninį stovį ir organizuoja jų remonto darbus; suderinus su kultūros centro direktoriumi, organizuoja skyrių patalpų remonto darbus, prižiūri statybos/remonto darbų kokybę ir eigą; užtikrina skyrių turto patalpų racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją; užtikrina skyriuose vėliavos iškėlimą; vykdo kitus direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigostikslai ir uždaviniai.