MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 1. Marijampolės kultūros centro (toliau – Centras) direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams priskiriamas įstaigų vadovų ir pavaduotojų pareigybės grupei.
 2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 112035. 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų vadovaujamojo darbo patirtį;

3.3. būti atestuotam atsakingu už darbuotojų saugą ir sveikatą, už gaisrinę saugą, turėti nustatytos formos galiojančius pažymėjimus;

3.4. turi žinoti ir išmanyti:

3.4.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų normas, reglamentuojančias viešąjį administravimą,

valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, pastato techninę priežiūrą, gaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą bei kitas teisės normas, reikalingas tinkamam Centro darbui užtikrinti;

3.4.2. Centro veiklos sritis ir struktūrą;

3.4.3. darbo organizavimo pagrindus;

3.4.4. dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisyklėmis;

3.4.5. darbo tvarkos taisykles;

3.4.6. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;

3.4.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

3.5. turi gebėti:

3.5.1. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

3.5.2. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.5.3. būti sumaniam, sąžiningam, tvarkingam, drausmingam, kultūringam, komunikabiliam;

3.5.4. sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis žodžiu, mokėti bent vieną užsienio kalbą;

3.5.5. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;

3.5.6. dirbti komandoje;

3.6. privalo vadovautis:

3.6.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos, gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.6.2. Marijampolės kultūros centro nuostatais;

3.6.3. Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais;

3.6.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

3.6.5. kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.);

3.6.6. šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitais kultūros, švietimo, sporto

veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, verslo sektoriumi ir kitomis organizacijomis įvairiais ūkinės veiklos klausimais;

4.2. planuoja ir organizuoja darbą pavaldiems Centro  Renginių aptarnavimo ir ūkio skyriaus  (toliau – Skyrius) darbuotojams, kontroliuoja darbų atlikimą;

4.3. analizuoja Centro ūkinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centro direktoriui išvadas ir siūlymus Centro ūkinės veiklos gerinimo klausimais;

4.4. organizuoja ir vykdo tinkamą renginių techninį aptarnavimą;

4.5. koordinuoja Centro elektros, šilumos,  vėdinimo ir nuotekų ūkio priežiūrą; užtikrina, kad Centre būtų kuo efektyviau naudojami visi energetiniai bei materialiniai ištekliai, kontroliuoja naudojimą;

4.6. kontroliuoja tarnybinių automobilių techninę būklę, bei techninės pažiūros periodiškumą, užtikrina racionalų Centro tarnybinių automobilių naudojimą, tinkamą laikymą ir saugojimą;

4.7. koordinuoja Centro gaisrinę saugą, užtikrina ir kontroliuoja, kad Centre būtų laikomasi gaisrinę saugą  reglamentuojančių teisės aktų, atsako už pastatų priešgairinės saugos  reikalavimus, kontroliuoja priešgaisrinės, apsaugos signalizacijos, gesintuvų patikras;

 • atlieka Kultūros centro funkcijas darbuotojų saugai ir sveikatai;
 • užtikrina materialinių vertybių apsaugą, atlieka Centro materialaus turto priežiūrą,

organizuoja prekių ir inventoriaus aprūpinimą;

 • planuoja prekių, paslaugų ir darbų preliminarų metinį prekių, paslaugų ir darbų planą;
 • organizuoja ir vykdo tinkamą Centro inžinierinės, komunikacinės, santechninės,

kondicionavimo, šildymo, vėdinimo ir kitokių sistemų techninę priežiūrą ir tinkamą jų eksploataciją, pagal galimybes bei kompetenciją imasi priemonių šalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, apie pastebėtus trūkumus, nesklandumus ar gedimus informuoja Centro direktorių, teikia siūlymus dėl jų pašalinimo;

 • vykdo tinkamą Centrą aptarnaujančių įmonių (pagal sudarytas aptarnavimo sutartis)

veiklos kontrolę;

4.13. aprūpina Centro darbuotojus organizacinėmis bei techninėmis darbo priemonėmis;

4.14. kontroliuoja valstybinės vėliavos iškėlimą įstatymų nustatytais atvejais;

 • teikia Centro direktoriui pasiūlymus dėl ūkinės dalies darbo organizavimo, dėl gaisrinės

saugos būklės gerinimo, darbuotojų saugos ir sveikatos būklės gerinimo, bei lėšų poreikio statybos, remonto, rekonstrukcijos, renovacijos darbams;

 • užtikrina ūkinės dalies dokumentų valdymą, perdavimą į Centro archyvą;
 • rengia ir tvarko su ūkine veikla susijusią dokumentaciją;
 • rengia ketvirčio, pusmečio ir metinę darbo ataskaitą ir metinį darbo, poreikių planą,

kontroliuoja plano vykdymą, teikia Centro direktoriui galutinę medžiagą;

 • suderinus su Centro direktoriumi rengia keturių metų strateginį planą ir jo kasmetinę

ataskaitą bei teikia tvirtinti Centro direktoriui;

 • rengia Centro veiklos planus ir ataskaitas ir teikia tvirtinti Kultūros centro direktoriui;
 • rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;
 • teikia metodinius nurodymus Skyriaus darbuotojams, rengia dalykinius pasitarimus;

4.23. sukuria metinio vertinimo užduotis savo Skyriaus darbuotojams, praveda pokalbius ir

įvertina;

 • laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia tretiesiems asmenims (išskyrus

įstatymų nustatytus atvejus) jokios dalykinės, profesinės ar kitokios informacijos, kuri tapo žinoma einant pareigas;

4.25. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareigybės

aprašyme, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.