Informacijos apie asmenį surinkimas

Medžiaga ruošiama publikavimui.

Bus skelbiama:

pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis, išskyrus pareigybes, kurias einantiems asmenims yra pavesta atlikti žvalgybos ar kriminalinės žvalgybos funkcijas; kur ir kaip pranešti apie korupciją. Minėtai informacijai viešinti siūlytina sukurti sritį „Informacijos apie asmenį surinkimas“, kurioje būtų skelbiama (arba pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) informacija apie Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91straipsnių nuostatų vykdymą, t. y.:

1) pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti atliktas informacijos apie asmenį surinkimas, išskyrus apie pareigybes, kurias einantiems asmenims yra pavesta atlikti žvalgybos ar kriminalinės žvalgybos funkcijas, sąrašas;

2) duomenys apie informacijos apie asmenis, išskyrus asmenis, kuriems pavesta atlikti žvalgybos ar kriminalinės žvalgybos funkcijas, surinkimą, nurodant pareigų, apie į kurias pretenduojantį asmenį informacija buvo surinkta, pavadinimą, informacijos surinkimo datą, asmenų, apie kuriuos informacija buvo surinkta, skaičių.