SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, bet ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų. Turėti darbo patirties kultūrinio darbo vadybos srityje. Mokėti organizuoti ir planuoti darbą, rengti ataskaitas. Gebėti organizuoti renginius, rengti projektus.Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu iržodžiu Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, OutlookExpress; Internet Explorer) įgūdžius. Gebėti savarankiškai planuoti, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas. Gebėti tvarkyti dokumentus, sisteminti ir kaupti gautą informaciją. Gebėti dirbti komandoje, mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų; Būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam. Laikytis etikos principų ir taisyklių.

FUNKCIJOS

Kultūrinės veiklos vadybininkas atlieka šias funkcijas: organizuoja vaikų ir jaunimo renginius; parengia ir vykdo vaikų renginių, edukacijų ir akcijų programas; analizuoja projektus, parengia ir teikia paraiškas konkursams; bendradarbiauja su mokyklų, darželių ir kitų vaikų ir jaunimo organizacijų atstovais; dalyvauja, organizuojant kultūros centro renginius, specialiose Centro komisijose; dalyvauja, rengiant projektus, pagal Kultūros centro sritį. vykdo kitas centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kultūrai ir bendriesiems reikalams pavestas funkcijas, susijusias su nenuolatinio pobūdžio pavedimais, kad būtų pasiekti Centro tikslai ir uždaviniai.