RENGINIŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS KOMUNIKACIJOS KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Marijampolės kultūros centro (toliau – Centras) Renginių organizavimo skyriaus (toliau –

Skyrius) komunikacijos koordinatoriaus pareigybė priskiriama specialistų grupei.

  1. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 243101.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis komunikacijos koordinatoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialius

reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu

laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

3.2.3.2. turi žinoti ir išmanyti:

3.2.1. Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius kultūrinę veiklą, informacijos

teikimą visuomenei ir žiniasklaidai, dokumentų valdymą;

3.2.2. darbo organizavimo pagrindus;

3.2.3. raštvedybos pagrindus;

3.2.4. sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.2.5. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.

3.3. turi gebėti:

3.3.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

3.3.2. tirti ir analizuoti Kultūros aplinkos poreikius, numatyti kultūrinės veiklos ir raidos

perspektyvas bei inovacijas;

3.3.3. sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.3.4. dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam,

etiškam, pareigingam;

3.3.5. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu bei naudotis šiuolaikinėmis ryšio

priemonėmis ir technologijomis;

3.4. privalo vadovautis:

3.4.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos,

gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.4.2. Marijampolės kultūros centro nuostatais;

3.4.3. Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais;

3.4.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4.5. kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.);

3.4.6. šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. inicijuoja, rengia ir koordinuoja renginių, projektų, programų komunikacijos ir viešinimo

projektus;

4.2. administruoja ir talpina naują informaciją interneto svetainėje www.marijampoleskc.lt;

4.3. esant svetainės sutrikimams, greitai šalina gedimus, operatyviai problemas perduoda

atsakingiems asmenims;

4.4. administruoja ir talpina informaciją socialinių tinklų profiliuose ir, esant poreikiui, kuria

naujus profilius;

4.5. rengia komunikacijos ir viešinimo kampanijas ir užtikrina jų įgyvendinimą;

4.6. rengia, redaguoja ir apibendrina informaciją, susijusią su Centro veikla;

4.7. rengia ir platina pranešimus spaudai;

4.8. užsako viešinimo priemones (spausdintines ir audiovizualines), koordinuoja gamybos,

meninio dizaino ir maketavimo darbus;

4.9. pagal savo kompetenciją rengia sutartis, papildomus susitarimus ir derina su Centro

direktoriaus pavaduotoju kultūrai, jam nesant, su Centro direktoriumi;

4.10. pagal savo kompetenciją  vykdo sudarytų sutarčių kontrolę ir rengia ataskaitas pagal

sutartinius įsipareigojimus;

4.11. suderinus su Centro direktoriaus pavaduotoju kultūrai, jam nesant, su Centro

direktoriumi, organizuoja reklaminės atributikos ir suvenyrų pirkimą;

4.12. ieško naujų kontaktų su partneriais komunikacijos srityje;

4.13. domisi su Centro veiklos specifika susijusiais kultūros procesais Lietuvoje ir užsienyje,

apibendrina informaciją;

4.14. rengia darbo veiklos ir kitas ataskaitas, teikia prašomą informaciją;

4.15. sudaro ir Centro direktoriui teikia tvirtinti Centro darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius Bendrojo skyriaus personalo specialistės atostogų, ligos laikotarpiu;

4.16. nuolat gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją rengiamuose kursuose ir seminaruose;

4.17. laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia tretiesiems asmenims (išskyrus

įstatymų nustatytus atvejus) jokios dalykinės, profesinės ar kitokios informacijos, kuri tapo žinoma einant pareigas;

4.18. vykdo kitus vienkartinius  Centro direktoriaus, Centro direktoriaus pavaduotojo kultūrai

įpareigojimus, nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.