MĖGĖJŲ MENO SKYRIAUS MĖGĖJŲ MENO VEIKLOS ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Marijampolės kultūros centro (toliau – Centras) Mėgėjų meno skyriaus (toliau – Skyrius ) mėgėjų meno veiklos organizatoriaus pareigybė priskiriama specialistų grupei.
  2. Pareigybes lygis – A2, pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių –

333202.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis mėgėjų meno veiklos organizatoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

3.2. 3.2. turi žinoti ir išmanyti:

3.2.1. kultūrinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

3.2.2. renginio vadybos ir režisūros pagrindus, oratorinio meno ypatumus bei kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes;

3.2.3. darbo organizavimo pagrindus;

3.2.4. raštvedybos pagrindus;

3.2.5. raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.2.6. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.

3.3. turi gebėti:

3.3.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

3.3.2. savarankiškai organizuoti mėgėjų meno veiklą;

3.3.3. tirti ir analizuoti kultūros aplinkos poreikius, numatyti kultūrinės veiklos ir raidos perspektyvas bei inovacijas;

3.3.4. kurti ir vykdyti kūrybinius projektus;

3.3.5. organizuoti, inicijuoti bei plėtoti kultūrinės srities veiklas;

3.3.6. efektyviai bendradarbiauti su Centre dirbančiais kitų sričių darbuotojais, siekiant kokybiškai įgyvendinti išsikeltus tikslus;

3.3.7. dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, etiškam, pareigingam;

3.3.8. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu.

3.4. privalo vadovautis:

3.4.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos, gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.4.2. Marijampolės kultūros centro nuostatais;

3.4.3. Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais;

3.4.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4.5. kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.);

3.4.6. šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitais kultūros veiklą kuruojančiomis

institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis ir kitomis organizacijomis, meno kolektyvais, atlikėjais, menininkais įvairiais kultūrinės veiklos organizavimo klausimais;

4.2. organizuoja darbą pavaldiems Skyriaus darbuotojams, koordinuoja jų veiklą;

4.3. organizuoja mėgėjų meno kolektyvo (toliau –  Kolektyvas)  renginius;

4.4. bendradarbiauja su Skyriaus kolektyvų vadovais organizuojant renginius;

4.5. padeda Centro Skyriaus kolektyvų vadovui įgyvendinti Kolektyvo programų pristatymus: ruošia renginių scenarinius planus, rūpinasi technine dalimi (scenos apipavidalinimas, apšvietimas, įgarsinimas, techninis personalas ir pan.), tvarko dokumentaciją (sutartys, sąmatos, paraiškos ir pan.) ;

4.6. koordinuoja Kolektyvų metų veiklos programų parengimą;

4.7. parengia su darbo funkcijomis susijusias ataskaitas, aktus ir kitus dokumentus;

4.8. iki einamojo mėnesio 20 dienos raštu pateikia Centro direktoriaus pavaduotojui kultūrai veiklos plano projektą;

4.9. rūpinasi Kolektyvų reklamine medžiaga ir jos sklaida;

4.10. analizuoja Kolektyvo veiklą, apibendrina medžiagą, teikia  Kolektyvo vadovui išvadas ir siūlymus Kolektyvo veiklos gerinimo klausimais;

4.11. padeda Kolektyvo vadovui užtikrinti, kad darbui skirtos patalpos, muzikos instrumentai, koncertinė apranga ar kitas turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas, rūpinasi kolektyvo rūbų, instrumentų priežiūra bei jų atnaujinimu;

4.12. analizuoja Skyriaus veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centro direktoriaus

pavaduotojui kultūrai išvadas ir siūlymus Skyriaus veiklos gerinimo klausimais;

4.13.  inicijuoja, rengia, atnaujina Centro Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus,

4.14.  laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia tretiesiems asmenims (išskyrus

įstatymų nustatytus atvejus) jokios dalykinės, profesinės ar kitokios informacijos, kuri tapo žinoma einant pareigas;

  • vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus, Centro direktoriaus pavaduotojo kultūrai

įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.