SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; išmanyti kultūrinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus; gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; gebėti tirti ir analizuoti kultūros aplinkos poreikius, numatyti kultūrinės veiklos ir raidos perspektyvas bei inovacijas; gebėti savarankiškai tirti ir realizuoti kūrybinius projektus; gebėti organizuoti kultūrinės edukacinės veiklos plėtrą bendruomenėje, inicijuoti bei plėtoti kultūrinės srities veiklas; mokėti taikyti praktikoje dokumentų rengimo reikalavimus; turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių.

FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: rengia sutarčių (pagal valandinius įkainius) projektus; paruošia atvykstantiems atlikėjams reikalingas patalpas, atlikėjus pasitinka ir išleidžia po renginio; koordinuoja Centro patalpų nuomą, jų užimtumą, Centro teikiamų paslaugų užsakymus; koordinuoja meno mėgėjų kolektyvų repeticijų grafiką; rengia Centro darbuotojų, dirbančių Vilkaviškio g.2, Marijampolė, darbo laiko grafikus; pildo Centro renginių dienyną; rengia ketvirčių, metinę renginių suvestinę ir pateikia Centro direktoriui; nuolat kelia kvalifikaciją; vykdo viešųjų pirkimų procedūras, pagal viešųjų pirkimų direktoriaus įsakymu (-ais) patvirtintą tvarką; dalyvauja specialiose Centro komisijose; parengia su darbo funkcijomis susijusias ataskaitas, aktus ir kitus dokumentus; koordinuoja Centro renginius ir organizuoja jų aptarnavimą; prisideda prie Centro renginių, edukacinių programų rengimo ir įgyvendinimo, dalyvauja jų veiklos procese; atlieka kitas Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kultūrai ir bendriesiems reikalams pavestas funkcijas, susijusias su nenuolatinio pobūdžio pavedimais, kad būtų pasiekti kultūros centro strateginiai tikslai.