MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

  1. Marijampolės kultūros centro (toliau – Centro) direktoriaus pareigybė yra priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, grupei.
  2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI CENTRO DIREKTORIUI

 

  1. Centro direktorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą, baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams.

3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-884 „Dėl Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“ ir kitus su kultūros centro administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti;

3.3. išmanyti dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.4. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ patvirtintame Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos apraše;

3.5. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

3.6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint), vaizdo konferencijoms skirtomis programomis (Zoom, Teams);

3.7. išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu;

3.8. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Marijampolės savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais, mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą;

3.9. išmanyti Suvalkijos – Sūduvos regiono kultūros savitumą, teatro meno ypatumus ir kūrybiškumo pritaikymo galimybes;

3.10. mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas ir (ar) projektus;

3.11. išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;

3.12. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme;

3.13. turėti šias vadovavimo sričių kompetencijas:

3.13.1. strateginio valdymo (gebėjimas formuoti kultūros centro strateginius veiklos tikslus, suderintus su valstybės ir (ar) savivaldybės prioritetais; inicijuoti ir valdyti pokyčius; sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti kultūros centro veiklos kontekstą, priimti ir įgyvendinti duomenimis pagrįstus strateginius sprendimus veiklai tobulinti; skirti prioritetus priimant sprendimus; formuoti veiksmingus viešuosius ryšius ir partnerystes nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis);

3.13.2. lyderystės (gebėjimas aiškiai perteikti kultūros centro viziją, misiją ir tikslus ir įkvėpti bei motyvuoti darbuotojus jų siekti; formuoti ir valdyti komandas; veiksmingai deleguoti užduotis darbuotojams ir įtraukti juos į sprendimų priėmimą; kurti bendradarbiavimu pagrįstą kultūros centrų organizacinę kultūrą; kurti mokymuisi palankią aplinką, sudaryti sąlygas darbuotojams mokytis ir tobulėti, atskleisti jų potencialą; ugdyti ir sukurti pozityvią darbo aplinką);

3.13.3. kultūros centrų struktūros, procesų, išteklių valdymo (gebėjimas kurti, veiksmingai valdyti ir tobulinti kultūros centro organizacinę struktūrą ir infrastruktūrą; formuoti ir įgyvendinti veiksmingą personalo politiką, užtikrinančią kultūros centro veiklos kokybę, taikyti šiuolaikinius vadovavimo metodus; vertinti kūrybinio, meninio, edukacinio turinio kokybę, nustatyti materialinių, finansinių ir kitų išteklių, reikalingų kultūros centrui funkcionuoti, poreikį, jų šaltinius bei paskirstymo prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą; užtikrinti, kad visi ištekliai būtų valdomi ir už juos atsiskaitoma remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais).

 

III SKYRIUS
CENTRO DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

  1. Centro direktorius vykdo šias funkcijas:

4.1. vadovauja Centrui, jo struktūriniams padaliniams ir atsako už jų veiklą;

4.2. organizuoja visą Centro darbą, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir būtų atliekamos nustatytos funkcijos;

4.3. organizuoja ir užtikrina įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Centro nuostatų įgyvendinimą;

4.4. ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms Centro programoms vykdyti, rengia projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

4.5. tvirtina Centro veiklos planus, kultūrinių renginių ir parodų teminę struktūrą;

4.6. bendradarbiauja su švietimo įstaigom ir rengia mokinių kultūrinio ugdymo programas;

4.7. organizuoja Suvalkijos-Sūduvos regiono kultūros tradicijų puoselėjimą ir plėtojimą, taiko naujas išraiškos formas;

4.8. plėtoja profesionalaus dramos teatro tradicijas, pristato visuomenei šiuolaikinio dramos teatro tendencijas ir kryptis, ugdo ir tenkina visuomenės profesionalaus teatro meno poreikį;

4.9. organizuoja su Centro veikla susijusių kultūrinės veiklos programų-projektų analizavimą ir vertinimą;

4.10. stebi, analizuoja Centro veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoja Centro veiklos proceso vidaus audito vykdymą ir atsako už Centro veiklos rezultatus;

4.11. planuoja Centro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų  panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

4.12. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus, taip pat skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas, tvirtina jų pareigybių aprašymus, darbo grafikus, kontroliuoja darbuotojų darbo drausmę;

4.13. tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas Savivaldybės tarybos Centro nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir darbo užmokesčiui skirtų asignavimų;

4.14. tvirtina Centro struktūrinių padalinių nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus vidaus tvarkos dokumentus;

4.15. planuoja Centro veiklos kryptis, teikia Savivaldybės administracijos skyriams pagal kompetenciją Centro veiklos planus, išlaidų sąmatas;

4.16. organizuoja ūkinę, finansinę Centro veiklą, veiklos plano vykdymą;

4.17. formuoja Centro veiklos valdymo ir apskaitos politiką bei užtikrina Centro finansų kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka;

4.18. vadovaudamasis teisės aktais, nustato Centro darbuotojų pareiginius atlyginimus bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų asignavimų;

4.19. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

4.20. pagal savo kompetenciją atstovauja Centro institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis, Centro vardu pasirašo dokumentus, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ar juridiniais asmenimis;

4.21. užtikrina racionalų ir taupų Centro lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

4.22. užtikrina Centro finansinių ir statistinių atskaitų teisingumą bei pateikimą laiku;

4.23. vykdo asignavimų valdytojo funkcijas, racionaliai ir taupiai naudoja gautus asignavimus pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

4.24. atsiskaito už veiklos vykdymą, teikdamas metinę veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai;

4.25. sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją;

4.26. rūpinasi darbų, gaisrine ir civiline sauga;

4.27. užtikrina, kad laiku būtų atsiskaitoma su valstybės biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo fondu darbuotojais, visų rūšių energijos ir kitų paslaugų, prekių darbų tiekėjais;

4.28. užtikrina dokumentų valdymą, įstaigos dokumentų saugojimą įstatymų nustatyta tvarka;

4.29. dalyvauja darbo grupėse, komisijose, sprendžiant klausimus, susijusius su Centro veikla;

4.30. atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybės institucijose, tesime, kitose įstaigose ir institucijose.

4.31. palaiko tarpžinybinį bendradarbiavimą su įmonėmis, įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

4.32. laiku ir kokybiškai vykdo Centrą kontroliuojančių institucijų nurodymus ir pavedimus;

4.33. vykdo su Centro uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavedimus bei užduotis;

4.34. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja Centro darbuotojų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus;

4.35. informuoja Savivaldybės bendruomenę apie Centro veiklą, viešus pranešimus skelbia Centro internetiniame puslapyje;

4.36. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją atlieka kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.