DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO KULTŪRAI IR BENDRIESIEMS REIKALAMS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų vadovaujamojo darbo patirtį kultūros srityje;

gerai mokėti valstybinę kalbą;

mokėti anglų kalbą B1 (gerai) lygiu;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

turėti įgūdžių strateginio planavimo srityje;

mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer);

mokėti taikyti praktikoje dokumentų rengimo taisykles;

mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

išmanyti darbo teisės klausimus;11. būti susipažinusiam su Kultūros centrų įstatymu, kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatais, Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu bei kitais su kitais darbui reikalingais teisės aktais irsugebėti juos pritaikyti praktikoje;

gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus.

FUNKCIJOS:

kuruoja ir kontroliuoja kultūros centro kultūrinio darbo organizavimą, uždavinių įgyvendinimą funkcijų atlikimą; kontroliuoja meno mėgėjų kolektyvų veiklos programų planavimą ir įgyvendinimą; analizuoja metinius mėgėjų meno kolektyvų veiklos planus ir ataskaitas (pagaljam pateiktus Kultūros centro veikiančių mėgėjų meno kolektyvų duomenis), teikia Kultūros centro direktoriui išvadas ir siūlymus darbo gerinimo bei novatoriškumo klausimais; rengia mėnesinius, metinius Kultūros centro veiklos planus ir strateginius planus; kontroliuoja Kultūros centro internetinėje svetainėje skelbiamą medžiagą; kontroliuoja pasirengimo eigą valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimams, kalendorinėms šventėms, festivaliams, konkursams, apžiūroms; raštu ir žodžiu teikia informaciją apie Kultūros centro veiklą, kontroliuoja Kultūros centro direktoriaus įsakymų, reglamentuojančių kultūros veiklą įgyvendinimą; esant būtinumui atstovauja Marijampolės kultūros centrui susirinkimuose, konferencijose ir kt.; rengia darbuotojų pareigybių aprašymus; bendradarbiauja kultūrinio darbo klausimais su įvairiomis institucijomis; teikia mobilias paslaugas Marijampolės savivaldybės seniūnijoms; rengia programinio finansavimo projektus ir juos įgyvendina;  kontroliuoja sociokultūrinių, etnokultūros bei edukacinių projektų vykdymą; atlieka direktoriaus funkcijas jo kasmetinių ar nemokamų atostogų, nedarbingumo (ligos), komandiruotės metu ir kitais atvejais; dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais bei Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.