RENGINIŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS EDUKACINIŲ PROGRAMŲ KURATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Marijampolės kultūros centro (toliau – Centras) Renginių organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) edukacinių programų kuratoriaus pareigybė priskiriama specialistų grupei.
  2. Pareigybės lygis – B, pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 235906.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis edukacinių programų kuratoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2.  turi žinoti ir išmanyti:

3.2.1. kultūrinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

3.2.2. renginio vadybos pagrindus;

3.2.3. darbo organizavimo pagrindus;

3.2.4. raštvedybos pagrindus;

3.2.5. sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.2.6. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.

3.3. turi gebėti:

3.3.1.organizuoti kultūrinės edukacinės veiklos plėtrą bendruomenėje, inicijuoti bei plėtoti kultūrinės srities veiklas;

3.3.2. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

3.3.3. tirti ir analizuoti Kultūros aplinkos poreikius, numatyti kultūrinės veiklos ir raidos perspektyvas bei inovacijas;

3.3.4. inicijuoti ir vykdyti kūrybinius projektus;

3.3.5. inicijuoti bei plėtoti kultūrinės srities veiklas;

3.3.6. efektyviai bendradarbiauti su Centre dirbančiais kitų sričių darbuotojais, siekiant kokybiškai įgyvendinti išsikeltus tikslus;

3.3.7.dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, etiškam, pareigingam;

3.3.8. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu.

3.4. privalo vadovautis:

3.4.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos, gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.4.2. Marijampolės kultūros centro nuostatais;

3.4.3. Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais;

3.4.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4.5. kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.);

3.4.6. šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. planuoja, organizuoja ir įgyvendina Centro edukacines programas ir projektinę veiklą;

4.2. atsiskaito už projektų veiklų vykdymą ir rodiklių pasiekiamumą, organizuoja galutinės projektų įgyvendinimo ataskaitos teikimą;

4.3. rengia ir teikia metinius veiklos planus ir ataskaitas;

4.4. rengia ir teikia mėnesio veiklų planus iki kiekvieno einamojo mėnesio 20 dienos;

4.5. prisideda prie  viešųjų renginių (festivalių, koncertų, spektaklių, valstybinių švenčių minėjimų, atmintinų dienų minėjimų ir kitų renginių) organizavimo bei jų aptarnavimo  Centro Kaimiškų vietovių skyriaus padaliniuose;

4.6. aktyviai dalyvauja bendruose Centro vykdomuose projektuose, jų pasiruošime;

4.7. bendradarbiauja su mokyklomis, ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo

ir kitomis įstaigomis, besirūpinančiomis vaikų ir jaunimo kultūrine edukacija, valstybinėmis

institucijomis, kitomis kultūros, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis

sąjungomis, organizacijomis, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais įvairiais edukacinės veiklos

organizavimo klausimais;

4.8. vykdo atlikėjo funkcijas: veda edukacinio pobūdžio renginius;

4.9. tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius;

4.10. nuolat domisi vaikų ir jaunimo aktualijomis;

4.11. generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja kūrybiniame procese;

4.12. dalyvauja kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose, mokymuose, atitinkančiuose atliekamos veiklos pobūdį;

4.13. laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia tretiesiems asmenims (išskyrus

įstatymų nustatytus atvejus) jokios dalykinės, profesinės ar kitokios informacijos, kuri tapo žinoma einant pareigas;

4.14. vykdo kitus vienkartinius  Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kultūrai įpareigojimus, nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su kultūros centro vykdoma veikla.