SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Turėti ekonominį ar finansinį, buhalterinį, bet ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arspecialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.Turėti ne mažesnį kaip trejų metų buhalterinio darbo stažą. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybinė kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu.Mokėti užsienio kalbą (anglų, rusų). Mokėti naudotis šiuolaikinėmis skaičiavimo, ryšių, organizacinės technikos priemonėmis, dirbti kompiuteriu, kompiuterinėmis buhalterinėmis programomis.Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point,Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius.Būti gerai susipažinusiam su finansinę veiklą reglamentuojančiais teisės dokumentais, sugebėti tinkamai jais naudotis praktinėje veikloje. Turėti organizacinių sugebėjimų, gebėti dirbti komandoje, laikytis demokratinių bendravimo ir bendradarbiavimo principų. Mokėti tvarkyti buhalterinės apskaitos dokumentus, kaupti, valdyti, apibendrinti, sisteminti informaciją, planuoti veiklą. Žinoti centro struktūrą, veiklos sritis, centro finansinę, ūkinę kultūrinę bei kultūros veikląr eglamentuojančius teisės aktus. Gebėti ieškoti problemų sprendimo būdų.Gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą. Gebėti bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais. Žinoti kalbos kultūros, bendravimo, etikos normas, korektiškai elgtis, būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti, mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą.Laikytis etikos principų ir taisyklių.

FUNKCIJOS

Vyriausiojo buhalterio pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: tvarko buhalterinę apskaitą; formuoja Centro apskaitos politiką, atsižvelgdamas į Centro veiklos struktūrą ir ypatumusbei užtikrindamas jo finansinį stabilumą;rengia ataskaitas ir teikia buhalterinės apskaitos informaciją, apskaitos dokumentus irregistrus Centro direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams,valstybės ir savivaldybės institucijoms; vykdo išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikuskompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis; rengia Centro suvestinę finansinę atskaitomybę ir teikia Marijampolės savivaldybės administracijai jos nustatyta tvarka ir terminais;informuoja Centro direktorių apie Centro finansinę būklę atliekamą darbą ir funkcijose numatytų užduočių vykdymą;užtikrina ir garantuoja visų buhalterinių įrašų teisingumą; kontroliuoja, kad racionaliai būtų naudojami Centro darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;užtikrina, kad būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, trumpalaikis bei ilgalaikis materialusis ir nematerialus turtas, Centro skolos bei skolos Centrui, laiku ir tinkamai užregistruotosvisos buhalterinės apskaitos operacijos;

teisingai tvarko įstaigos uždirbtų pajamų, padarytų išlaidų ir gautų įplaukų apskaitą; teisingai apskaičiuoja ir laiku perveda mokesčius ir įmokas į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt.;užtikrina racionalią ir tikslią Centro turto apskaitą; kontroliuoja ir užtikrina teisingą Centro turto inventorizavimą; užtikrina specialiųjų apskaitos dokumentų įsigijimo bei naudojimo tvarkos laikymąsi; tinkamai saugo jo žinioje esančius finansinius, buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda į archyvą;kontroliuoja, ar laikomasi nustatytų piniginių lėšų, materialinių vertybių priėmimo, išdavimo, nurašymo reikalavimų; teikia Centro direktoriui pasiūlymus ir patarimus Buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais; teisingai vykdo visus atsiskaitymus su institucijomis per bankus; esant poreikiui teikia metodinę ir praktinę pagalbą darbuotojams buhalterinės apskaitos klausimais; dalyvauja Centro direktoriaus organizuojamuose pasitarimuose, susirinkimuose; dalyvauja specialiose Centro komisijose;laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų; atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas buhalterinės apskaitos srityje; vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su Centro ir Buhalterinės apskaitos skyriaus vykdoma veikla; nutraukus darbo santykius, Centro direktoriaus paskirtam asmeniui perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigus bei materialines vertybes, perdavimo faktą įforminant buhalterinės apskaitos duomenų (buhalterijos) dokumentų perdavimo-priėmimo aktu.