FINANSŲ IR BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Marijampolės kultūros centro (toliau – Centro) Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus

(toliau – Skyrius) vyriausiojo buhalterio pareigybė priskiriama specialistų grupei.

  1. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 121102.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis vyriausiojo buhalterio pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

3.2. turėti ne mažesnį kaip trejų metų buhalterinio darbo stažą;

3.3. turi žinoti ir išmanyti:

3.3.1. LR Buhalterinės apskaitos įstatymą, LR Biudžetinių įstaigų įstatymą, LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų kontrolę, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę biudžetinėse įstaigose;

3.3.2. bendruosius ekonomikos principus ir elementus;

3.3.3. apskaitos dokumentų pildymo pagrindinius principus (periodiškumo, apskaitos pastovumo, turinio svarbos ir kiti principai);

3.3.4. darbo organizavimo pagrindus;

3.3.5. raštvedybos pagrindus;

3.3.6. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;

3.3.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.4. turi gebėti:

3.4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

3.4.2. dirbti su viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (toliau – VSAKIS);

3.4.3. dirbti su buhalterinės apskaitos programa FINAS (privalumas);

3.4.4. dirbti komandoje, būti komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, etiškam, pareigingam;

3.4.5. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu.

3.4.6. sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.5. privalo vadovautis:

3.5.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos, gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.5.2. Marijampolės kultūros centro nuostatais;

3.5.3. Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais;

3.5.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

3.5.5. kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.);

3.5.6. šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tvarko buhalterinę apskaitą;

4.2. formuoja Centro apskaitos politiką, atsižvelgdamas į Centro veiklos struktūrą ir ypatumus bei užtikrindamas jo finansinį stabilumą;

4.3. rengia ataskaitas ir teikia buhalterinės apskaitos informaciją, apskaitos dokumentus ir registrus Centro direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybės institucijoms;

4.4. vykdo išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;

4.5. rengia Centro suvestinę finansinę atskaitomybę ir teikia Marijampolės savivaldybės administracijai jos nustatyta tvarka ir terminais;

4.6. informuoja Centro direktorių apie Centro finansinę būklę, atliekamą darbą ir funkcijose numatytų užduočių vykdymą;

4.7. užtikrina ir garantuoja visų buhalterinių įrašų teisingumą;

4.8. kontroliuoja, kad racionaliai būtų naudojami Centro darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

4.9. užtikrina, kad būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, trumpalaikis bei ilgalaikis materialusis ir nematerialus turtas, Centro mokėtinos bei gautinos sumos, laiku ir tinkamai užregistruotos visos buhalterinės apskaitos operacijos;

4.10. teisingai tvarko įstaigos uždirbtų pajamų, padarytų išlaidų ir gautų įplaukų apskaitą;

4.11. teisingai apskaičiuoja ir laiku perveda mokesčius ir įmokas į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt.;

4.12. užtikrina racionalią ir tikslią Centro turto apskaitą;

4.13. užtikrina specialiųjų apskaitos dokumentų įsigijimo bei naudojimo tvarkos laikymąsi;

4.14. tinkamai saugo jo žinioje esančius finansinius, buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda į archyvą;

4.15. kontroliuoja, ar laikomasi nustatytų piniginių lėšų, materialinių vertybių priėmimo, išdavimo, nurašymo reikalavimų;

4.16. teikia Centro direktoriui pasiūlymus ir patarimus Buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;

4.17. teisingai vykdo visus atsiskaitymus su institucijomis per bankus;

4.18. esant poreikiui teikia metodinę ir praktinę pagalbą darbuotojams buhalterinės apskaitos klausimais;

4.19. inicijuoja, rengia, atnaujina Centro Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;

4.20. atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas buhalterinės apskaitos srityje;

4.21. laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia tretiesiems asmenims (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus) jokios dalykinės, profesinės ar kitokios informacijos, kuri tapo žinoma einant pareigas;

4.22. nutraukus darbo santykius, Centro direktoriaus paskirtam asmeniui perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigus bei materialines vertybes, perdavimo faktą įforminant buhalterinės apskaitos duomenų (buhalterijos) dokumentų perdavimo-priėmimo aktu.

4.23. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla;