KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO

PAREIGYBĖS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis kultūrinės veiklos vadybininko pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

Turi žinoti ir išmanyti: kultūrinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus; renginio vadybos pagrindus; darbo organizavimo pagrindus; raštvedybos pagrindus; sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu; bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.

Turi gebėti: savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; tirti ir analizuoti Kultūros aplinkos poreikius, numatyti kultūrinės veiklos ir raidos perspektyvas bei inovacijas; inicijuoti ir vykdyti kūrybinius projektus; inicijuoti bei plėtoti kultūrinės srities veiklas; efektyviai bendradarbiauti su Centre dirbančiais kitų sričių darbuotojais, siekiant kokybiškai įgyvendinti išsikeltus tikslus; dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, etiškam, pareigingam; kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu.

Privalo vadovautis:

Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos, gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus; Marijampolės kultūros centro nuostatais; Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais; vidaus darbo tvarkos taisyklėmis; kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.); šiuo pareigybės aprašymu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Darbuotojas, einantis kultūrinės veiklos vadybininko pareigas, vykdo šias funkcijas:

analizuoja Centro teikiamų paslaugų paklausą, teikia pasiūlymus, susijusius su kultūrinės veiklos plėtra, teikiamų paslaugų ir renginių kokybe;

skatina, inicijuoja Centro kultūros projektų ir kitų renginių organizavimą, koordinuoja jų įgyvendinimą;

sudaro organizuojamų renginių sąrašus ir išankstines finansines sąmatas, ataskaitas;

organizuoja Centro kultūros projektų ir kitų renginių rėmėjų paiešką;

palaiko ryšius su esamais partneriais ir užmezga ryšius su potencialiais veiklos ir nustatytų tikslų siekimo partneriais – Lietuvos ir užsienio organizacijomis;

vykdo Centro veikos, renginių ir įgyvendinamų projektų informacijos sklaidą;

teikia siūlymus bei kartu su atsakingais darbuotojais rengia Centro veiklos planus ir veiklos ataskaitas;

domisi su Centro kultūrinės veiklos specifika susijusiais kultūros procesais Lietuvoje ir užsienyje, apibendrina informaciją;

pagal vadovybės nurodymus rengia savo darbo veiklos ir kitas ataskaitas, teikia prašomą informaciją;

laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia tretiesiems asmenims (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus) jokios dalykinės, profesinės ar kitokios informacijos, kuri tapo žinoma einant pareigas;