ŠVIESOS INŽINIERIAUSSPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniulaipsniu. Turėti praktinių įgūdžių ir gebėti dirbti su šviesos valdymo technika. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word,) įgūdžius. Žinoti darbų saugos, elektrosaugos bei priešgaisrinio saugumo taisykles. Žinoti šviesos technikos techninius parametrus, prietaisų laidų ir kabelių jungimo būdus beikūrybiško aparatūros pritaikymo įvairiose patalpose bei lauke galimybes. Gebėti savarankiškai organizuoti darbą, pritaikyti teorines žinias praktikoje ir jasnepaliaujamai atnaujinti ir papildyti. Mokėti ieškoti problemų sprendimo būdų.Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti nacionalinėje bei tarptautinėje kultūros aplinkoje, išmanyti Lietuvos ir ES kultūros politiką.Gebėti taikyti inovatyvius komunikacijos, verslumo modelius.Gebėti bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.Gebėti betarpiškai bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo atstovais.Gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam, tvarkingam, drausmingam, kultūringam. Laikytis etikos principų ir taisyklių.

FUNKCIJOS

Inžinieriaus pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, švietimo, sporto veiklą uruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais šviesos technikos organizavimo klausimais; apšviečia Centro vidinius viešuosius renginius (festivaliai, koncertai, spektakliai, valstybinių švenčių minėjimai, atmintinų dienų paminėjimai ir kiti renginiai); užtikrina Centro stacionarios ir kilnojamos apšvietimo įrangos veikimą: sistemingai ją tikrina, rūpinasi įrangos remontu, pagal galimybę ją remontuoja; užtikrina saugią šviesos įrangos eksploataciją; paruošia kilnojamą įrangą, kai renginiai vyksta lauke ar kitose patalpose, kuriose nėra stacionarios įrangos; rūpinasi kokybišku apšvietimu renginių metu: pagal renginio organizatoriaus nurodymus sudaro apšvietimo planą, dalyvauja generalinėse repeticijose; konsultuoja Centro darbuotojus renginių apšvietimo klausimais; nurodo atvykusių atlikėjų, kolektyvų šviesos operatoriams elektros lizdus salėje ir scenoje aparatūrai įjungti; saugo jam patikėtą apšvietimo įrangą; dalyvauja specialiose Centro komisijose; laikosi darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų; informuoja direktoriaus pavaduotoją kultūrai ir bendriesiems reikalams bei ūkvedį apie pastebėtą sugadintą inventorių, apie pastebėtus darbų saugos, priešgaisrinės saugos taisykliųpažeidimus;

vykdo viešųjų pirkimų procedūras pagal viešųjų pirkimų direktoriaus įsakymu (-ais) patvirtintą tvarką; vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo kultūrai ir bendriesiems reikalams įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.