SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gerai mokėti valstybinę kalbą ir vieną iš užsienio kalbų, gebėti tirti ir analizuoti Kultūros aplinkos poreikius, numatyti kultūrinės veiklos ir raidos perspektyvas bei inovacijas, gebėti savarankiškai tirti ir realizuoti kūrybinius projektus, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti nacionalinėje bei tarptautinėje kultūros aplinkoje, išmanyti Lietuvos ir ES kultūros politiką, gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam, tvarkingam, drausmingam, kultūringam, laikytis etikos principų ir taisyklių.

FUNKCIJOS:

organizuoja parodas, dalyvauja parodų pasiruošime, koordinuoja eigą su Centro direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju kultūrai ir bendriesiems reikalams, teikia siūlymus, aktyviaidalyvauja bendruose Centro vykdomuose projektuose, visuose regionuose bei jų pasiruošime, koordinuoja veiklą su direktoriaus pavaduotoju kultūrai ir bendriesiems reikalams, dailininku, garso ir šviesos inžinieriais, meno vadovais ir kitais konkrečiame renginyje dirbančiais meno ir ūkio darbuotojais, teikia siūlymus apie meno kolektyvų programų poreikį renginiuose, bendradarbiauja su švietimo ir Kultūros įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, bendruomene bei kitomis institucijomis, taip su fiziniais asmenimis Lietuvoje ir užsienyje, rengia ir teikia metinius veiklos planus, poreikių ataskaitas direktoriaus pavaduotojui kultūrai ir bendriesiems reikalams, rengia irteikia mėnesio veiklos planus direktoriaus pavaduotojui kultūrai ir bendriesiems reikalams iki kiekvieno einamojo mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos, dalyvauja Centro komisijose, derina irkoordinuoja meno kūrinių pristatymus Marijampolės ir kitose savivaldybėse, rengia meno kūrinių apskaitą, dalyvauja Kultūros centro darbuotojų pasitarimuose, seminaruose, kelia kvalifikaciją, vykdo kitas Centro direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo kultūrai ir bendriesiems reikalams pavestas funkcijas, susijusias su nenuolatinio pobūdžio pavedimais, kad būtų pasiekti Centro tikslai ir uždaviniai.