PARDAVIMŲ VADYBININKO PAREIGYBĖS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 Darbuotojas, einantis pardavimo vadybininko pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar įgytą profesinę kvalifikaciją;

turėti ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį elektroninės ir mažmeninės prekybos srityse;

turi žinoti ir išmanyti:

buhalterijos dokumentų įforminimo tvarką bei reikalavimus;

piniginių ženklų patikrinimo būdus, piniginių lėšų gabenimo bei saugojimo tvarką;

darbo organizavimo pagrindus;

raštvedybos pagrindus;

raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.

turi gebėti: savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, etiškam, pareigingam; Turi mokėti: dirbti kompiuteriu ir ,,MS Office“ programiniu paketu; naudotis kasos aparatu ir bankų kortelių skaitytuvu. Valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. Privalo vadovautis:

Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus; Marijampolės kultūros centro nuostatais, Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.), šiuo pareigybės aprašymu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 Darbuotojas, einantis pardavimo vadybininko pareigas, vykdo šias funkcijas:

kultūringai aptarnauja klientus, suteikia jiems išsamią informaciją apie renginius, įvairiose situacijose elgiasi objektyviai;

darbo metu suteikia klientams išsamią informaciją apie renginius telefonu ir/ar el. paštu;

užtikrina kasos patalpų saugumą;

atlieka piniginių lėšų priėmimo, išdavimo, apskaitos ir apsaugos operacijas;

užtikrina, kad piniginės lėšos būtų priimamos ar išduodamos tik tinkamai įforminus tokias operacijas; įneša ir išima pinigines lėšas iš Centro sąskaitos banke;

pajamų ir išlaidų dokumentų pagrindu veda kasos knygą, apskaičiuoja kasos likutį, tikrina faktišką pinigų sumos atitikimą su kasos knygoje nurodytais likučiais, parengia administruojamos paskyros banko sąskaitos ataskaitą; kontroliuoja pateikiamų piniginių ženklų tikrumą ir pateikiamų įgaliojimų, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų autentiškumą, administruoja kultūros centro paskyrą esančią https://tickets.paysera.com/ ;laiku ir tinkamai derina ataskaitas su partneriais ar renginių organizatoriais; direktoriaus nustatyta tvarka dalyvauja kasos inventorizacijoje; darbo vietoje užtikrina švarą ir tvarką; laiko paslaptyje komercinę ir tarnybinę informaciją;vykdo kitas Centro direktoriaus, vyriausiojo buhalterio pavestas funkcijas, susijusias su nenuolatinio pobūdžio pavedimais, kad būtų pasiekti Centro tikslai ir uždaviniai.