PERSONALO SPECIALISTOSPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Turėti socialinių mokslų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą.Išmanyti, darbo teisės reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybinė kalba, dėstyti mintis raštuir žodžiu. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. Išmanyti kultūros centro struktūrą, darbo organizavimo principus.Turėti organizacinių sugebėjimų, gebėti dirbti komandoje, laikytis demokratinių bendravimo ir bendradarbiavimo principų. Gebėti ieškoti problemų sprendimo būdų.Gebėti bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais. Žinoti kalbos kultūros, bendravimo, etikos normas, korektiškai elgtis, būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti, mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą. Laikytis etikos principų ir taisyklių.

FUNKCIJOS

Personalo specialisto pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: dalyvauja specialiose kultūros centro komisijose; parengia įsakymus dėl darbuotojų atostogų, komandiruočių, dėl darbo švenčių ir poilsio dienomis parengia darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką; supažindina darbuotojus su atostogų, komandiruočių ir kitais įsakymais pasirašytinai arba DVS Kontora; supažindina darbuotojus su lokaliniais aktais (vidaus teisės aktais) pasirašytinai arba DVS Kontora; supažindina Marijampolės kultūros centro skyrių darbuotojus su pareigybių aprašymais pasirašytinai arba DVS Kontora; nuolat atnaujina darbuotojų sąrašus dėl gimimo datų ir išsilavinimo; kontroliuoja darbuotojų privalomuosius sveikatos tikrinimus; nesutikus darbuotojui pasitikrinti sveikatos apie tai informuoja direktorių; išsiunčia korespondenciją (registruotas ir paprastas siuntas); kelia kvalifikaciją; atlieka administratoriaus funkcijas jo atostogų, nedarbingumo (ligos), komandiruotės laikotarpiu; teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojų, kurie dirba ir/ar dirbs Marijampolės kultūros centro skyriuose, įformina priėmimą, darbo sutarties būtinųjų sąlygų pasikeitimą (pareigybės, darbo užmokesčio pasikeitimą, darbą nuotoliniu būdu ir kt.) darbo sutarties nutraukimą; vykdo viešųjų pirkimų procedūras pagal viešųjų pirkimų direktoriaus įsakymu (-ais) patvirtintą tvarką;vykdo kitas kultūros centro administratoriaus, direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su nenuolatinio pobūdžio pavedimais, kad būtų pasiekti kultūros centro tikslai ir uždaviniai.