BENDROJO SKYRIAUS PERSONALO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Marijampolės  kultūros centro (toliau – Centro) Bendrojo skyriaus (toliau – Skyrius) personalo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių –242305.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis personalo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalaurokvalifikaciniu

laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

3.2. turi žinoti ir išmanyti:

3.2.1. darbo teisės reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

3.2.2. Centro struktūrą, darbo organizavimo principus;

3.2.3. darbo organizavimo pagrindus;

3.2.4. darbo tvarkos taisykles;

3.2.5. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;

3.3. turi gebėti:

3.3.1.savarankiškai organizuoti darbinę veiklą, kruopščiai, tvarkingai ir sąžiningai atlikti savo tiesiogines pareigas;

3.3.2. bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais;

3.3.3. būti sumaniam, sąžiningam, tvarkingam, drausmingam, kultūringam, komunikabiliam;

3.3.4. sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis žodžiu;

3.3.5. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;

3.3.6. dirbti komandoje.

3.4. privalo vadovautis:

3.4.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos, gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.4.2. Marijampolės kultūros centro nuostatais;

3.4.3. Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais;

3.4.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4.5. kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.);

3.4.6. šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. rengia įsakymus personalo, veiklos, komandiruočių, atostogų klausimais; įsakymus dėl darbo švenčių ir poilsio dienomis;

4.2. rengia darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką;

4.3. supažindina darbuotojus su atostogų, komandiruočių ir kitais įsakymais pasirašytinai DVS „Kontora“;

4.4. supažindina darbuotojus su lokaliniais aktais (vidaus teisės aktais) pasirašytinai DVS „Kontora”;

4.5. supažindina Centro Skyrių darbuotojus su pareigybių aprašymais pasirašytinai;

4.6. nuolat atnaujina darbuotojų sąrašus dėl gimimo datų ir išsilavinimo;

4.7. kontroliuoja darbuotojų privalomuosius sveikatos tikrinimus; nesutikus darbuotojui pasitikrinti sveikatos apie tai informuoja Centro direktorių;

4.8. vykdo Centro Skyriaus administratoriaus pavedimus susijusius su dokumentų rengimu;

4.9. išsiunčia korespondenciją (registruotas ir paprastas siuntas);

4.10. sudaro ir Centro direktoriui pateikia tvirtinti Centro darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

4.11. teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojų, kurie dirba ir/ar dirbs Centro Kaimiškų vietovių skyriuose, įformina priėmimą, darbo sutarties būtinųjų sąlygų pasikeitimą (pareigybės, darbo užmokesčio pasikeitimą, darbą nuotoliniu būdu ir kt.) darbo sutarties nutraukimą;

4.12. atlieka Centro Skyriaus administratoriaus funkcijas jo atostogų, nedarbingumo (ligos), komandiruotės laikotarpiu;

4.13. kaupia, tikslina, sistemina ir apibendrina informaciją bei rengia ataskaitas, susijusias

su personalo ir kitų dokumentų valdymu;

4.14. nuolat gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją kursuose ir seminaruose;

4.15. laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia tretiesiems asmenims (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus) jokios dalykinės, profesinės ar kitokios informacijos, kuri tapo žinoma einant pareigas;

4.16. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus ir  Centro Skyriaus administratoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.

_____________________________________

BENDROJO SKYRIAUS ARCHYVARO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Marijampolės  kultūros centro (toliau – Centras) Bendrojo skyriaus (toliau – Skyrius) archyvaro pareigybė priskiriama specialistų grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių –262102.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis archyvaro pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. turi žinoti ir išmanyti:

3.2.1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus;

3.2.2. dokumentų priėmimo į archyvą, saugojimo ir naudojimosi jais norminius aktus ir

instrukcijas;

3.2.3. valstybinę archyvų sistemą, dokumentų archyve saugojimo terminus, perdavimo

valstybiniam saugojimui tvarką, nurašymo ir dokumentų sunaikinimo tvarką, dokumentų įforminimo laikinam ar nuolatiniam saugojimui tvarką;

3.2.4. dokumentų sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui skirtose archyvo vietose tvarką ir dokumentų apskaitos pagrindus;

3.3. turi gebėti:

3.3.2. bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje;

3.3.3. būti komunikabiliam, kūrybiškam, iniciatyviam, pareigingam;

3.3.4. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;

3.3.5. dirbti elektronine dokumentų valdymo sistema (EAIS), Dokumentų valdymo sistema „Kontora“;

3.3.5. sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis žodžiu.

3.4. privalo vadovautis:

3.4.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos, gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.4.2. Marijampolės kultūros centro nuostatais;

3.4.3. Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais;

3.4.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4.5. kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.);

3.4.6. šiuo pareigybės aprašymu. 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. rengia Centro dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymus, registrų sąrašus;

4.2. priima saugoti į archyvą ilgo ir laikino saugojimo dokumentus pagal patvirtintus ilgo saugojimo bylų aprašus ir laikino saugojimo bylų sąrašus;

4.3. rengia dokumentų kopijas, išrašus turimų dokumentų pagrindu;

4.4. kontroliuoja saugomų dokumentų būklę, esant būtinumui, organizuoja jų atkūrimą;

4.5. teikia informaciją apie saugomus dokumentus įstatymų nustatyta tvarka;

4.6. įrašo į apskaitą nuolat  ir ilgai saugomus dokumentus, rengia apyrašus, juos derina su Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo atitinkamais darbuotojais  ir Centro direktoriumi;

4.7. pasibaigus trumpai saugomų dokumentų saugojimo terminams rengia dokumentų naikinimo aktus juos derina su valstybės archyvu ir Centro direktoriumi;

4.8. rengia veiklos administravimo nuolat saugomų bylų apyrašus ir personalo ilgai saugomų bylų apyrašus;

4.9. dalyvauja archyvinių dokumentų inventorizavimo procese;

4.10. rengia atsakymus į prašymus, veda jų apskaitą;

4.11.laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia tretiesiems asmenims (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus) jokios dalykinės, profesinės ar kitokios informacijos, kuri tapo žinoma einant pareigas;

4.12. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus ir Centro Skyriaus administratoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.