BENDROJO SKYRIAUS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Marijampolės  kultūros centro (toliau – Centras) Bendrojo skyriaus (toliau – Skyrius) administratoriaus pareigybė priskiriama specialistų grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 242212.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis administratoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. turi žinoti ir išmanyti:

3.2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius;

3.2.2. Centro veiklos sritis ir struktūrą;

3.2.3. darbo organizavimo pagrindus;

3.2.4. dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles;

3.2.5. darbo tvarkos taisykles;

3.2.6. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;

3.2.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.3. turi gebėti:

3.3.1. valdyti išorinius ir vidinius informacijos srautus;

3.3.2. vykdyti Centro dokumentų valdymą, kaupti ir sisteminti dokumentus;

3.3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

3.3.4. bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje;

3.3.5. būti komunikabiliam, kūrybiškam, iniciatyviam, pareigingam;

3.3.6. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;

3.3.7. dirbti su dokumentų valdymo sistema KONTORA

3.3.8. sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis žodžiu.

3.4. privalo vadovautis:

3.4.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos, gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.4.2. Marijampolės kultūros centro nuostatais;

3.4.3. Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais;

3.4.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4.5. kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.);

3.4.6. šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja darbą pavaldiems Centro Skyriaus darbuotojams, koordinuoja jų veiklą;

4.2. priima su Skyriaus veikla susijusius sprendimus;

4.3. teikia Centro direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo;

4.4. administruoja dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ (toliau – DVS) darbą;

4.5. Centro dokumentus rengia ir įformina pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles;

4.6. tvarko administracinį susirašinėjimą, Centro DVS registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus ir kitus dokumentus;

4.7. peržiūri gautą korespondenciją, ją registruoja ir perduoda Centro direktoriui pavedimo

rezoliucijai įrašyti, prižiūri tolesnį pavedimų vykdymą;

4.8. tvarko siunčiamuosius Centro dokumentus: įformina, užregistruoja, užpildo registrus, siunčia dokumentus adresatams;

4.9. registruoja Centro  parengtus dokumentus nustatytuose registruose;

4.10. kontroliuoja gautų dokumentų užduočių vykdymo terminus;

4.11. Centro direktoriaus nurodymu pateikia darbuotojams reikalingus raštus, dokumentus ar informaciją;

4.12. informuoja Centro direktorių apie dokumentų valdymo būklę, teikia siūlymus, kaip ją tobulinti;

4.13. tvarko Centro elektroninį paštą info@marijampoleskc.lt, direktoriaus pavedimu

rašo ir siunčia elektroninius laiškus;

4.14. aptarnauja interesantus telefonu ir jiems apsilankius Centre;

4.15. informuoja Centro direktorių apie visą gautą informaciją telefonu ir elektroniniu paštu;

4.16. teikia Centro direktoriui dokumentų sąrašą, kuriuose nurodyti darbai nebuvo laiku įvykdyti;

4.17. rengia personalo ir veiklos įsakymų projektus, kitus lokalius dokumentus;

4.18. rengia darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš darbo dokumentus;

4.19. rengia ir registruoja darbo sutartis, jų papildymus, pakeitimus;

4.20. kaupia informaciją apie darbuotojų kvalifikaciją;

4.21. formuoja, tvarko, pildo Centro darbuotojų asmens bylas ir kitas bylas personalo klausimais, nustatyta tvarka perduoda jas Centro Skyriaus archyvarui;

4.22. inicijuoja, rengia, atnaujina Centro Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;

4.23. išeidamas iš darbo, perduoda bylas teisės aktų nustatyta tvarka;

4.24. ruošia darbo skelbimus, darbuotojų atrankas į neužimtas pareigas, atlieka pirminę kandidatų CV peržiūrą;

4.25. teikia metodinę pagalbą Centro darbuotojams veiklos dokumentavimo klausimais;

4.26. kaupia, tikslina, sistemina ir apibendrina informaciją, susijusią su personalo ir kitų

dokumentų valdymu;

4.27. nuolat gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją kursuose ir seminaruose;

4.28. laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia tretiesiems asmenims (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus) jokios dalykinės, profesinės ar kitokios informacijos, kuri tapo žinoma einant pareigas;

4.29. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.