SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:turėti socialinių mokslų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą; gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; sklandžiai dėstyti mintis raštu, žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimotaisykles; išmanyti kultūros centro struktūrą, darbo organizavimo principus; išmanyti darbo teisės ir kultūrinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymusir kitus teisės aktus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Administratorius atlieka šias funkcijas:priima siunčiamą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, kurio metu patikrina, arneatplėšti vokai, ar juose yra visi dokumentai, registruoja gautą korespondenciją Dokumentųvaldymo sistemoje „Kontora“ (toliau – DVS „Kontora“); užregistruotus gautus dokumentus perduoda ir/ar persiunčia per DVS „Kontora“ direktoriui ir/ar jo įgaliotam asmeniui susipažinti; kontroliuoja direktoriaus rezoliucijose nurodytų užduočių vykdymą, jeigu kontrolės funkcija nepavesta kitiems; registruoja siunčiamus dokumentus DVS „Kontora“, jeigu siunčiamasis dokumentas yra atsakomasis, tikrina, ar yra nuoroda į kokį dokumentą atsakoma; registruoja dokumentus atitinkamuose registruose ir/ar DVS „Kontora“ registruose; direktoriui nurodžius rengia siunčiamųjų dokumentų projektus;tikrina kultūros centro elektroninį paštą; priima kultūros centro klientus, suteikia jiems reikalingą informaciją kompetencijos ribose,elgiasi su jais mandagiai ir dėmesingai; teisės aktų nustatyta tvarka įformina priėmimą, darbo sutarties būtinųjų sąlygų pasikeitimą ir darbo sutarties nutraukimą darbuotojų, kurie dirba ir/ar dirbs Marijampolės kultūros centre,Vilkaviškio g.2; direktoriui nurodžius parengia personalo ir veiklos įsakymų projektus;vykdo viešųjų pirkimų procedūras pagal viešųjų pirkimų direktoriaus įsakymu (-ais) patvirtintą tvarką;kelia kvalifikaciją;dalyvauja specialiose Centro komisijose; ykdo kitas kultūros centro direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su nenuolatinio pobūdžio pavedimais, kad būtų pasiekti kultūros centro tikslai ir uždaviniai.