KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO DARBUI SU VAIKAIS IR JAUNIMU  PAREIGYBĖS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis kultūrinės veiklos vadybininko darbui su vaikais ir jaunimu pareigas, turi  atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Turėti aukštąjį kultūros vadybos ar kitos srities humanitarinių ar socialinių mokslų universitetinį išsilavinimą;

Turi žinoti ir išmanyti: Lietuvos Respublikos įstatymų ir normatyvų bazę, reglamentuojančius Lietuvos kultūrą ir kultūros įstaigų veiklą;

darbo organizavimo pagrindus; raštvedybos pagrindus; bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus; darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

Turi gebėti: vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas (projektus); bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje; būti komunikabiliam, kūrybiškam, iniciatyviam, pareigingam; dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu, „Wordpress“ turinio valdymo sistema; sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis žodžiu.

Privalo vadovautis: Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos, gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus;

Marijampolės kultūros centro nuostatais; Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais; vidaus darbo tvarkos taisyklėmis; kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.);šiuo pareigybės aprašymu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

organizuoja  vaikų ir jaunimo renginius; parengia ir vykdo vaikų renginių, edukacijų ir akcijų programas; parengia ir vykdo jaunimo renginių, edukacijų ir akcijų programas; analizuoja projektus, parengia ir teikia paraiškas konkursams; bendradarbiauja su mokyklų, darželių ir kitų vaikų ir jaunimo organizacijų atstovais; dalyvauja, organizuojant kultūros centro renginius; dalyvauja, rengiant projektus, pagal Kultūros centro sritį. Vykdo kitas Kultūros centro direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su nenuolatinio pobūdžio pavedimais, kad būtų pasiekti Kultūros centro  tikslai ir uždaviniai.