RENGINIŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO ETNOKULTŪRAI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Marijampolės kultūros centro (toliau – Centras) Renginių organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas etnokultūrai priskiriamas specialistų grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 263203.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis vyriausiojo specialisto etnokultūrai pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

3.2.  turi žinoti ir išmanyti:

3.2.1. kultūrinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

3.2.2. Lietuvos ir Sūduvos regiono etnokultūrą, tradicijas ir papročius;

3.2.3. darbo organizavimo pagrindus;

3.2.4. raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.2.5. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.

3.3. turi gebėti:

3.3.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

3.3.2. savarankiškai organizuoti renginius;

3.3.3. tirti ir analizuoti kultūros aplinkos poreikius, numatyti kultūrinės veiklos ir raidos perspektyvas;

3.3.4. savarankiškai tirti ir realizuoti kūrybinius projektus;

3.3.5. inicijuoti bei plėtoti etnokultūrinės srities veiklas;

3.3.6. bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais;

3.3.7. dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.

3.3.8. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu.

3.4. privalo vadovautis:

3.4.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos, gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.4.2. Marijampolės kultūros centro nuostatais;

3.4.3. Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais;

3.4.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4.5. kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.);

3.4.6. šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Darbuotojas, einantis vyriausiojo specialisto etnokultūrai pareigas, vykdo šias funkcijas:

4.1.planuoja ir organizuoja etnokultūrinę veiklą;

4.2. organizuoja etnokultūrinio pobūdžio renginius ir programas;

4.3. rengia ir teikia metinius veiklos planus ir ataskaitas;

4.4. rengia ir teikia mėnesio veiklų planus iki kiekvieno einamojo mėnesio 20 dienos;

4.5. plėtoja ir palaiko ryšius su mokyklomis, ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo

ir kitomis įstaigomis, valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, kūrybinėmis

sąjungomis, organizacijomis, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais įvairiais etnokultūros veiklos

organizavimo klausimais;

4.6. rengia ir veda etnokultūrinio pobūdžio edukacinius užsiėmimus;

4.7. rengia etnokultūrinius projektus ir juos įgyvendina;

4.8. atsiskaito už projektų veiklų vykdymą ir rodiklių pasiekiamumą, organizuoja galutinės projektų įgyvendinimo ataskaitos teikimą;

4.9. rūpinasi papročių, tradicijų ir apeigų atgaivinimu, propagavimu ir pritaikymu įvairiuose

renginiuose;

4.10. pagal savo kompetencijas konsultuoja, aptarnauja interesantus;

4.11. dalyvauja kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose, mokymuose, atitinkančiuose

atliekamos veiklos pobūdį;

4.12. aktyviai dalyvauja Centro organizuojamų renginių, vykdomų kultūrinių projektų

pasiruošime ir jų įgyvendinime;

4.13. rūpinasi Centro etnokultūrinės veiklos viešinimu;

4.14. pagal poreikį veda edukacinius užsiėmimus;

4.15. laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia tretiesiems asmenims (išskyrus

įstatymų nustatytus atvejus) jokios dalykinės, profesinės ar kitokios informacijos, kuri tapo žinoma einant pareigas;

4.16. vykdo kitus vienkartinius  Centro direktoriaus, Centro direktoriaus pavaduotojo kultūrai

įpareigojimus, nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.