VYRIAUSIOJO SPECIALISTO ETNOKULTŪRAI

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; turi žinoti ir išmanyti:. kultūrinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisėsaktus;Lietuvos ir Sūduvos regiono etnokultūrą, tradicijas ir papročius;darbo organizavimo pagrindus; raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu iržodžiu; bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus. Turi gebėti:savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;. savarankiškai organizuoti renginius; tirti ir analizuoti kultūros aplinkos poreikius, numatyti kultūrinės veiklos ir raidos perspektyvas; savarankiškai tirti ir realizuoti kūrybinius projektus; organizuoti edukacinės veiklos plėtrą bendruomenėje, inicijuoti bei plėtoti etnokultūrinės srities veiklas;bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais; dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam,pareigingam. Dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu. Privalo vadovautis:Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus; Marijampolės kultūros centro nuostatais,  Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.) bei šiuo pareigybės aprašymu.

FUNKCIJOS

planuoja ir organizuoja etnokultūrinę veiklą, rengia metinius planus ir ataskaitas; organizuoja etnokultūrinio pobūdžio renginius ir programas. Palaiko ir plėtoja ryšius su rajono ugdymo įstaigomis, tautodailininkais, menininkais; rengia ir veda etnokultūrinio pobūdžio edukacinius užsiėmimus; kelia kvalifikaciją;. Rengia etnokultūrinius projektus ir juos įgyvendina. Vykdo kitas Centro direktoriaus pavaduotojo kultūrai ir bendriesiems reikalams ardirektoriaus pavestas funkcijas, susijusias su nenuolatinio pobūdžio pavedimais, kad būtų pasiekti Kultūros centro tikslai ir uždaviniai.