KAIMIŠKŲ VIETOVIŲ SKYRIAUS SKYRIŲ KULTŪRINĖS VEIKLOS KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Marijampolės kultūros centro (toliau – Centras) Kaimiškų vietovių skyriaus (toliau –

Skyrius)  skyrių kultūrinės veiklos koordinatoriaus pareigybė priskiriama specialistų grupei.

  1. Pareigybes lygis – A2, pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių –

333202.

II  SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJ

  1. Darbuotojas, einantis Skyrių kultūrinės veiklos koordinatoriaus pareigas, turi atitikti

šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

3.2.  turi žinoti ir išmanyti:

3.2.1. kultūrinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės

aktus;

3.2.2. renginio vadybos pagrindus;

3.2.3. darbo organizavimo pagrindus;

3.2.4. raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir

žodžiu;

3.2.5. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.

3.3. turi gebėti:

3.3.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

3.3.2. savarankiškai koordinuoti renginius;

3.3.3. tirti ir analizuoti kultūros aplinkos poreikius, numatyti kultūrinės veiklos ir raidos

perspektyvas bei inovacijas;

3.3.4. savarankiškai tirti ir realizuoti kūrybinius projektus;

3.3.5. organizuoti kultūrinės-edukacinės veiklos plėtrą bendruomenėje, inicijuoti bei plėtoti

kultūrinės srities veiklas;

3.3.6. bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais;

3.3.7. dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam,

pareigingam.

3.3.8. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu.

3.4. privalo vadovautis:

3.4.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos,

gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.4.2. Marijampolės kultūros centro nuostatais ir Centro Skyriaus nuostatais;

3.4.3. Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais;

3.4.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4.5. kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.);

3.4.6. šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitais kultūros veiklą kuruojančiomis

institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis ir kitomis organizacijomis, meno kolektyvais, atlikėjais, menininkais įvairiais kultūrinės veiklos organizavimo klausimais;

4.2. organizuoja darbą pavaldiems Skyriaus darbuotojams, koordinuoja jų veiklą;

4.3. planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą;

4.4. rengia mėnesio ir metinius planus, ataskaitas, ketvirčio, pusmečio, metinę darbo

ataskaitą ir metinį darbo planą  pagal pateiktus Skyriaus atsakingų darbuotojų veiklos planus ir ataskaitas;

4.5. sudaro ir Centro direktoriui pateikia tvirtinti Skyriaus darbuotojų ir aptarnaujančio

personalo darbo grafikus, kontroliuoja pareigų vykdymą ir darbo drausmę;

4.6. dalyvauja bendruose Centro vykdomuose projektuose ir renginiuose bei jų

pasiruošime, koordinuoja eigą su dailininku, garso ir šviesos režisieriais, meno vadovais ir kitais konkrečiame renginyje dirbančiais Centro darbuotojais;

4.7. teikia siūlymus apie meno kolektyvų poreikį, organizuojant renginius Skyriuje;

4.8. organizuoja Skyriaus darbuotojų darbą vykstančių renginių metu Centre;

4.9. koordinuoja Skyriaus renginių aptarnavimą;

4.10. pildo Skyriaus renginių dienyną;

4.11. koordinuoja Skyriaus  patalpų nuomą, jų užimtumą bei teikiamų paslaugų

užsakymus;

4.12. planuoja Skyriaus renginių išlaidas, teikia sąmatas ir nurašymo aktus;

4.13. inicijuoja ir koordinuoja Skyriaus vaikų vasaros užimtumo programų vykdymą;

4.14. parengia su darbo funkcijomis susijusias ataskaitas, aktus ir kitus dokumentus;

4.15. analizuoja Skyriaus kultūrinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centro direktoriui

išvadas ir siūlymus Skyriaus veiklos gerinimo klausimais;

4.16. tiria Skyriaus veiklos efektyvumą: lankomumo analizė, lankytojų nuomonės

apklausa, komunikacijos veiklų įgyvendinimo analizė;

4.17. inicijuoja, rengia, atnaujina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, nuostatus,

teikiamų mokamų paslaugų kainas;

4.18. dalyvauja kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose, mokymuose, atitinkančiuose

atliekamos veiklos pobūdį;

4.19. laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia tretiesiems asmenims (išskyrus

įstatymų nustatytus atvejus) jokios dalykinės, profesinės ar kitokios informacijos, kuri tapo žinoma einant pareigas;

4.20. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareigybės

aprašyme, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.