KULTŪRINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS IR KOORDINATORIAUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arjam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; išmanyti kultūrinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; gebėti savarankiškai organizuoti renginius;gebėti tirti ir analizuoti kultūros aplinkos poreikius, numatyti kultūrinės veiklos ir raidos perspektyvas bei inovacijas; gebėti savarankiškai tirti ir realizuoti kūrybinius projektus; gebėti organizuoti kultūrinės edukacinės veiklos plėtrą bendruomenėje, inicijuoti bei plėtoti kultūrinės srities veiklas;mokėti taikyti praktikoje dokumentų rengimo reikalavimus; urėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: planuoja ir organizuoja Centro skyrių veiklą, rengia mėnesio ir metinius planus, ataskaitas, ketvirčio, pusmečio, metinę darbo ataskaitą ir metinį darbo planą; dalyvauja bendruose Centro vykdomuose projektuose ir renginiuose bei jų pasiruošime, koordinuoja eigą su direktoriaus pavaduotoju kultūrai ir bendriesiems reikalams, dailininku, garso ir šviesos režisieriais, meno vadovais ir kitais konkrečiame renginyje dirbančiais meno ir ūkio darbuotojais, teikia siūlymus apie meno kolektyvų poreikį, organizuojant renginius skyriuose; organizuoja Centro skyrių darbuotojų darbą Centre vykstančių renginių metu; koordinuoja Centro skyrių renginių aptarnavimą; pildo Centro skyrių renginių dienyną; koordinuoja Centro skyrių patalpų nuomą, jų užimtumą bei teikiamų paslaugų užsakymus; rengia Centro skyrių darbuotojų (dirbančių ne pilną darbo dieną) ir sezoninių (kūrikų) darbolaiko grafikus; planuoja Centro skyrių renginių išlaidas, teikia sąmatas ir nurašymo aktus; inicijuoja ir koordinuoja Centro skyrių vaikų vasaros užimtumo programų vykdymą; vykdo viešųjų pirkimų procedūras, pagal viešųjų pirkimų direktoriaus įsakymu (-ais) patvirtintą tvarką; dalyvauja specialiose Centro komisijose; parengia su darbo funkcijomis susijusias ataskaitas, aktus ir kitus dokumentus; analizuoja centro skyrių kultūrinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centro direktoriaus pavaduotojui kultūrai ir bendriesiems reikalams išvadas ir siūlymus Centro skyrių kultūrinės veiklos gerinimo klausimais; atlieka kitas Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kultūrai ir bendriesiems reikalams pavestas funkcijas, susijusias su nenuolatinio pobūdžio pavedimais, kad būtų pasiekti kultūros centro strateginiai tikslai.