KULTŪRINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS IR KOORDINATORIAUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis Skyrių kultūrinės veiklos koordinatoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, bet ne žemesnį kaip aukštąjį
universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;  turi žinoti ir išmanyti: kultūrinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus; darbo organizavimo pagrindus; raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir
žodžiu; bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus. Turi gebėti: savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; savarankiškai koordinuoti renginius;  tirti ir analizuoti kultūros aplinkos poreikius, numatyti kultūrinės veiklos ir raidos perspektyvas bei inovacijas;  savarankiškai tirti ir realizuoti kūrybinius projektus;  organizuoti kultūrinės-edukacinės veiklos plėtrą bendruomenėje, inicijuoti bei plėtoti kultūrinės srities veiklas;  bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais; dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam,
pareigingam. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu. Privalo vadovautis:  Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos,
gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus;  Marijampolės kultūros centro nuostatais; Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais; vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;. kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.); šiuo pareigybės aprašymu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS

Planuoja ir organizuoja Centro skyrių veiklą; iš Skyrių kultūrinių renginių organizatorių pateiktų veiklos planų ir ataskaitų rengiamėnesio ir metinius planus, ataskaitas, ketvirčio, pusmečio, metinę darbo ataskaitą ir metinį darbo planą; sudaro ir pateikia Centro direktoriui tvirtinti skyriaus darbuotojų ir aptarnaujančiopersonalo darbo grafikus, kontroliuoja pareigų vykdymą ir darbo drausmę; dalyvauja bendruose Centro vykdomuose projektuose ir renginiuose bei jų pasiruošime, koordinuoja eigą su direktoriaus pavaduotoju kultūrai ir bendriesiems reikalams, dailininku,garso ir šviesos režisieriais, meno vadovais ir kitais konkrečiame renginyje dirbančiais meno ir ūkio darbuotojais, teikia siūlymus apie meno kolektyvų poreikį, organizuojant renginiusskyriuose; organizuoja Centro skyrių darbuotojų darbą Centre vykstančių renginių metu; koordinuoja Centro skyrių renginių aptarnavimą; pildo Centro skyrių renginių dienyną; koordinuoja Centro skyrių patalpų nuomą, jų užimtumą bei teikiamų paslaugųužsakymus; planuoja Centro skyrių renginių išlaidas, teikia sąmatas ir nurašymo aktus; inicijuoja ir koordinuoja Centro skyrių vaikų vasaros užimtumo programų vykdymą; dalyvauja specialiose Centro komisijose; parengia su darbo funkcijomis susijusias ataskaitas, aktus ir kitus dokumentus; analizuoja centro skyrių kultūrinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centrodirektoriui išvadas ir siūlymus Centro skyrių kultūrinės veiklos gerinimo klausimais; atlieka kitas Centro direktoriaus, pavestas funkcijas, susijusias su nenuolatinio pobūdžio pavedimais, kad būtų pasiekti kultūros centro strateginiai tikslai.