SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; išmanyti kultūrinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus; gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; gebėti savarankiškai organizuoti renginius;gebėti tirti ir analizuoti kultūros aplinkos poreikius, numatyti kultūrinės veiklos ir raidos perspektyvas bei inovacijas;gebėti savarankiškai tirti ir realizuoti kūrybinius projektus; gebėti organizuoti kultūrinės edukacinės veiklos plėtrą bendruomenėje, inicijuoti bei plėtoti kultūrinės srities veiklas; mokėti taikyti praktikoje dokumentų rengimo reikalavimus; turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių.

FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: organizuoja meno kolektyvų kultūrinius renginius; bendradarbiauja su meno kolektyvų vadovais organizuojant renginius; ruošia renginių scenarijaus planus, rengia jų programas; kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas; bendradarbiauja su kitų kultūros įstaigų meno kolektyvų vadovais; koordinuoja kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų metų veiklos programų parengimą ir pateikiajas kultūros centro direktoriui; koordinuoja ir administruoja NVŠ veiklą; dalyvauja specialiose Centro komisijose; parengia su darbo funkcijomis susijusias ataskaitas, aktus ir kitus dokumentus; vykdo viešųjų pirkimų procedūras pagal viešųjų pirkimų direktoriaus įsakymu (-ais) patvirtintą tvarką; parengia sutartis, priėmimo-perdavimo aktus, susijusius su projektų vykdymu. Parengia metines, pusmečio meno mėgėjų kolektyvų veiklos ataskaitas; atlieka kitas Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kultūrai ir bendriesiems reikalams pavestas funkcijas, susijusias su nenuolatinio pobūdžio pavedimais, kad būtų pasiekti kultūros centro strateginiai tikslai.