SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, bet ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; gebėti savarankiškai organizuoti mėgėjų meno veiklą;  gebėti tirti ir analizuoti Kultūros aplinkos poreikius, numatyti kultūrinės veiklos ir raidos perspektyvas bei inovacijas; išmanyti renginio vadybos ir režisūros pagrindus, oratorinio meno ypatumus beikūrybiško pritaikymo scenoje galimybes. Gebėti kurti ir vykdyti kūrybinius projektus; gebėti organizuoti kultūrinės edukacinės veiklos plėtrą bendruomenėje, inicijuoti bei plėtoti kultūrinės srities veiklas; gebėti efektyviai bendradarbiauti su Centre dirbančiais kitų sričių darbuotojais, siekiant kokybiškai įgyvendinti išsikeltus tikslus; išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu; turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių; gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, etiškam, pareigingam.

FUNKCIJOS

Organizuoja Kolektyvų kultūrinius renginius; bendradarbiauja su Kolektyvų vadovais organizuojant renginius; padeda Vadovui įgyvendinti Kolektyvo programų pristatymus: ruošia renginių scenarinius planus, rūpinasi technine dalimi (scenos apipavidalinimas, apšvietimas, įgarsinimas, techninis personalas ir pan.), tvarko dokumentaciją (sutartys, sąmatos, paraiškos ir pan.); koordinuoja Kolektyvų metų veiklos programų parengimą; parengia su darbo funkcijomis susijusias ataskaitas, aktus ir kitus dokumentus; iki einamojo mėnesio 20 dienos raštu pateikia direktoriaus pavaduotojui kultūrai ir bendriesiems reikalams veiklos plano projektą; bendradarbiauja su valstybinėmis, savivaldybinėmis kultūros, švietimo, sporto veiklą kuruojančiomis ir kitomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, tautinių bendrijų ir kitomisorganizacijomis, meno kolektyvais, atlikėjais, menininkais įvairiais organizavimo klausimais; rūpinasi Kolektyvų reklamine medžiaga ir jos sklaida; analizuoja Kolektyvo veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Vadovui išvadas ir siūlymus Kolektyvo veiklos gerinimo klausimais; padeda Kolektyvo Vadovui užtikrinti, kad darbui skirtos patalpos, muzikos instrumentai, koncertinė apranga ar kitas turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas, rūpinasikolektyvo rūbų, instrumentų priežiūra bei jų atnaujinimu; atlieka kitas direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kultūrai ir bendriesiems reikalams pavestas funkcijas, susijusias su nenuolatinio pobūdžio pavedimais, kad būtų pasiekti kultūros centro strateginiai tikslai