RENGINIŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS PARODŲ ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. Marijampolės kultūros centro (toliau – Centras) Renginių organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) parodų organizatoriaus pareigybė priskiriama specialistų grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2, pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 333202.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis parodų organizatoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialius

reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu

laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

3.2. 3.2. turi žinoti ir išmanyti:

3.2.1. kultūrinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

3.2.2. renginio vadybos pagrindus;

3.2.3. darbo organizavimo pagrindus;

3.2.4. raštvedybos pagrindus;

3.2.5. sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.2.6. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.

3.3. turi gebėti:

3.3.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

3.3.2. tirti ir analizuoti Kultūros aplinkos poreikius, numatyti kultūrinės veiklos ir raidos perspektyvas bei inovacijas;

3.3.3. efektyviai bendradarbiauti su Centre dirbančiais kitų sričių darbuotojais, siekiant kokybiškai įgyvendinti išsikeltus tikslus;

3.3.4. dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, etiškam, pareigingam;

3.3.5. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu.

3.4. privalo vadovautis:

3.4.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos, gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.4.2. Marijampolės kultūros centro nuostatais;

3.4.3. Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais;

3.4.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4.5. kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.);

3.4.6. šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja kilnojamas meno parodas, rūpinasi jų pristatymu, eksponavimu ir  gražinimu

autoriams;

4.2. rengia paraiškas finansinei paramai projektų įgyvendinimui gauti bei įgyvendina

finansuojamus projektus;

4.3. rūpinasi parodos vaizdine reklama (afišų, programėlių, kvietimų, lankstinukų

maketavimu ir atspausdinimu) bei jos sklaida;

4.4. koordinuoja bendrą parodų įgyvendinimo eigą, užtikrina rezultatų pasiekiamumą;

4.5  teikia siūlymus apie meno kolektyvų programų poreikį parodų atidaryme;

4.6. bendradarbiauja su švietimo ir kultūros įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, bendruomene bei kitomis institucijomis, fiziniais asmenimis Lietuvoje ir užsienyje;

4.7. rengia ir teikia metinius veiklos planus, ataskaitas;

4.8. iki einamojo mėnesio 20 dienos raštu pateikia Centro direktoriaus pavaduotojui kultūrai veiklos plano projektą;

4.9. rengia meno kūrinių apskaitą;

4.10. ieško rėmėjų meno programų įgyvendinimui;

4.11. konsultuoja Centro darbuotojus parodų rengimo klausimais;

  • analizuoja veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centro direktoriaus pavaduotojui

kultūrai išvadas ir siūlymus veiklos gerinimo klausimais;

4.13. dalyvauja kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose, mokymuose, atitinkančiuose

atliekamos veiklos pobūdį;

4.14. aktyviai dalyvauja Centro organizuojamų renginių, vykdomų kultūrinių projektų

pasiruošime ir jų įgyvendinime;

4.15. laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia tretiesiems asmenims (išskyrus

įstatymų nustatytus atvejus) jokios dalykinės, profesinės ar kitokios informacijos, kuri tapo žinoma einant pareigas;

4.16. vykdo kitus vienkartinius  Centro direktoriaus, Centro direktoriaus pavaduotojo kultūrai

įpareigojimus, nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.