RENGINIŲ APTARNAVIMO IR ŪKIO SKYRIAUS KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Marijampolės kultūros centro (toliau – Centras) Renginių aptarnavimo ir ūkio skyriaus

(toliau – Skyrius) kultūrinių renginių administratoriaus pareigybė priskiriama specialistų grupei.

  1. Pareigybes lygis – A2, pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių –

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis kultūrinių renginių administratoriaus pareigas, turi atitikti šiuos

specialius reikalavimus:

3.1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

3.2. turi žinoti ir išmanyti:

3.2.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir normatyvų bazę, reglamentuojančius Lietuvos kultūrą ir kultūros įstaigų veiklą;

3.2.2. darbo organizavimo pagrindus;

3.2.3. raštvedybos pagrindus;

3.2.4. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;

3.2.5. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

3.3. turi gebėti:

3.3.1. tirti ir analizuoti Kultūros aplinkos poreikius, numatyti kultūrinės veiklos ir raidos perspektyvas bei inovacijas;

3.3.2. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

3.3.3. bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje;

3.3.4. būti komunikabiliam, kūrybiškam, iniciatyviam, pareigingam;

3.3.5. dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;

3.3.6. sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis žodžiu.

3.4. privalo vadovautis:

3.4.1. Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos, gaisrinės saugos,apsaugos nuo elektros reikalavimus;

3.4.2. Marijampolės kultūros centro nuostatais;

3.4.3. Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais;

3.4.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

3.4.5. kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.);

3.4.6. šiuo pareigybės aprašymu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, švietimo, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais įvairiais kultūrinių renginių administravimo klausimais;

4.2. koordinuoja gastroliuojančių kolektyvų viešųjų renginių (festivaliai, koncertai, spektakliai, valstybinių švenčių minėjimai, atmintinų dienų paminėjimai, miesto šventės ir kiti renginiai) aptarnavimą;

4.3. analizuoja Centro kultūrinės veiklos aptarnavimą, apibendrina medžiagą, teikia  Centro Skyriaus renginių ir veiklos aptarnavimo koordinatoriui išvadas ir siūlymus Centro kultūrinės veiklos aptarnavimo gerinimo klausimais;

4.4. rengia paslaugų sutartis ir koordinuoja sutarčių vykdymą;

4.5. rengia ir koordinuoja meno mėgėjų kolektyvų repeticijų grafiką;

4.6. sudaro ir Centro direktoriui pateikia tvirtinti Centro darbuotojų, išskyrus Kaimiškų

vietovių skyriaus, darbo laiko grafikus;

4.7.  pildo Centro renginių dienyną, rengia metinę renginių suvestinę;

4.8. rengia mėnesio, metinius planus ir ataskaitas;

4.9. aktyviai dalyvauja bendruose Centro vykdomuose renginiuose, projektuose, jų

pasiruošime;

4.10. vykdo Centro Skyriaus renginių ir veiklos aptarnavimo koordinatoriaus pavedimus

susijusius su renginių aptarnavimu;

4.11. dalyvauja kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose, mokymuose, atitinkančiuose

atliekamos veiklos pobūdį;

4.12. laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia tretiesiems asmenims (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus) jokios dalykinės, profesinės ar kitokios informacijos, kuri tapo žinoma einant pareigas;

4.13. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus, Centro Skyriaus renginių ir veiklos

aptarnavimo koordinatoriaus  įpareigojimus, nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.