KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

Darbuotojas, kultūrinių renginių administratoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

žinoti ir išmanyti:

Lietuvos Respublikos įstatymų ir normatyvų bazę, reglamentuojančius Lietuvos kultūrą ir kultūros įstaigų veiklą;

darbo organizavimo pagrindus;

raštvedybos pagrindus;

bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;

darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

Turi gebėti:

tirti ir analizuoti Kultūros aplinkos poreikius, numatyti kultūrinės veiklos ir raidos perspektyvas bei inovacijas;

organizuoti kultūrinės edukacinės veiklos plėtrą bendruomenėje, inicijuoti bei plėtoti kultūrinės srities veiklas;

savarankiškai tirti ir realizuoti kūrybinius projektus;

bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje;

būti komunikabiliam, kūrybiškam, iniciatyviam, pareigingam;

dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;

sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis žodžiu.

Privalo vadovautis:

Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais darbuotojų saugos, sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus; Marijampolės kultūros centro nuostatais;

Marijampolės kultūros centro direktoriaus įsakymais;

vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

kitais įstaigos lokaliais dokumentais (nurodymais, taisyklėmis ir pan.);

šiuo pareigybės aprašymu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Darbuotojas, einantis kultūrinių renginių administratoriaus pareigas, vykdo šias funkcijas:

organizuoja Kultūros centro veiklą, rengia ataskaitas;

koordinuoja atvykstančių renginių atlikėjų aptarnavimą;

koordinuoja meno mėgėjų kolektyvų repeticijų grafiką;

pildo Centro renginių dienyną, rengia metinę renginių suvestinę;

vykdo viešųjų pirkimų procedūras pagal viešųjų pirkimų direktoriaus įsakymu (-ais) patvirtintą tvarką; kelia kvalifikaciją; vykdo kitas Kultūros centro direktoriaus pavaduotojo kultūrai ir bendriesiems reikalams ar direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su nenuolatinio pobūdžio pavedimais, kad būtų pasiekti Kultūros centro tikslai ir uždaviniai.