SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu. Išmanyti atitinkamą meno šaką, žanrą, jų specifiką, tendencijas. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius meno kolektyvų veiklą, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus. Turėti mėgėjų meno kolektyvo vadovo patirties. Būti susipažinusiam su šalies kultūros, švietimo politika ir procesais, vietinių, regioninių, respublikinių renginių organizavimo sistema. Gebėti savarankiškai organizuoti darbą, pritaikyti teorines žinias praktikoje ir jas nepaliaujamai atnaujinti ir papildyti. Gebėti savarankiškai organizuoti renginius. Gebėti savarankiškai tirti ir realizuoti kūrybinius projektus, edukacines veiklas bendruomenėje. Inicijuoti bei plėtoti kultūrinės srities veiklas. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu iržodžiu. Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, ) įgūdžius. Žinoti darbų saugos, elektrosaugos bei priešgaisrinio saugumo taisykles. Gebėti vadovauti kolektyvui, dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam, tvarkingam, drausmingam, kultūringam. Laikytis etikos principų ir taisyklių.

FUNKCIJOS

Vadovo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: organizuoja meninės veiklos dalyvių paiešką, buria kolektyvą bendram darbui;rengia ir veda grupines, jungtines, generalines repeticijas, dirba ir moko individualiai; sudaro repeticijų planus, grafikus; individualiai rengiasi repeticijoms, studijuoja metodinę literatūrą, nuolat mokosi ir tobulina kvalifikaciją;vykdo kultūrinę edukacinę veiklą (organizuoja pramogines, turistines, koncertines keliones ir kt.);vadovauja kolektyvui ir siekia jo meninio lygio bei pripažinimo; rūpinasi meno kolektyvų koncertinių kostiumų, kitų priemonių įsigijimu ir priežiūra; koordinuoja chormeisterių, koncertmeisterių veiklą ir užduotis; inicijuoja projektų rengimą ir atsako už projektų įgyvendinimą; rūpinasi kolektyvo koncertinio repertuaro garso ir vaizdo įrašais: parenka kūrinius, atlikėjus(solistus ar akomponuojančias grupes); prisideda prie Centro renginių rengimo ir įgyvendinimo; kelia kvalifikaciją, domisi darbo naujovėmis, bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvosbei užsienio kolegomis; laikosi darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;r engia ataskaitas ir metinį darbo ir poreikių planą; veda kolektyvo apskaitą, tvarko kolektyvo veiklos dokumentus; teikia siūlymus dėl renginių planavimo; dalyvauja Centro komisijose; atlieka kitas kultūros centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kultūrai ir bendriesiems eikalams, kultūrinės veiklos vadybininko, atitinkamai Kultūros centro skyriaus kultūrinių renginių organizatoriaus pavestas funkcijas, susijusias su nenuolatinio pobūdžio pavedimais, kad būtų pasiekti kultūros centro strateginiai tikslai.